TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Najstarší patriciát v stredovekej Bratislave: šľachtici alebo mešťania?

Untitled Document
Juraj Šedivý
Summary

Juraj Šedivý: The Oldest Patriciate of Medieval Bratislava: Noblemen or Burghers?

The oldest preserved seal of the Pressburg Burghers is attached to a charter from 1302; the words SIGILLVM CIVIVM IN PRESPVRCH can be seen in its circular inscription. The seal was probably made in the second half of the 13th century and provides evidence of a common identity of the burgher community. However, who were these "cives" mentioned in the inscription when this seal was made? From which social classes did the town political elite arise that made crucial decisions on behalf of the entire community around 1300? The author examines the social structuring of burgher citizens in the High Middle Ages of the Kingdom of Hungary. In his detailed analysis of the historical sources, he observes the relationships between categories of cives and hospites. The author examines whether there were differences between regular hospites and hospites of the castle. He closely deals with the disappearance of jobagiones from document sources referring to Bratislava after the Mongol invasion of Europe. Attention is also paid to the issue of the possibility of legal or social differences between the town nobility and the village nobility who own estates in the towns. Finally, the text deals with question of who were the comites mentioned in the oldest town documents and what role did they play in the founding of the city.

Keywords

cives, hospites, Bratislava, Pressburg, 13th century

Bibliografická informácia

Juraj Šedivý : Najstarší patriciát v stredovekej Bratislave: šľachtici alebo mešťania?. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. učí na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny stredoveku (písomná kultúra, urbánne a cirkevné dejiny). Je autorom viacerých štúdií doma i v zahraničí a publikácií Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (2007), Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc –  na križovatke kultúr (2012). Je predsedom občianskeho združenia Historia Posoniensis, ktoré vydáva Dejiny Bratislavy 1 – 5.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE