TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Na hranici paradigiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická revízia

Untitled Document
Juraj Benko
Summary

Juraj Benko: On a Border of Paradigms: Orthodox Marxism and its Bolshevik Revision

This study deals with Marxist political ideology transformations at the end of the 19th and the beginning of the 20th century. It focuses on a crisis of the Orthodox Marxism and its revision.
The paper concentrates on the politically most successful intellectual derivative of Marxism which had emerged from the above mentioned revisions – the Bolshevik ideology. Its emergence evinces features of both continuity but also significant discontinuity within the process of an orthodox doctrine transformation. An essential turning point which determined key differentiation features of the Bolshevik ideology was represented by a change of the viewpoint on a human being, options of a proletarian identity formation as well as on political organisation´s tasks within this process. On one hand, the change reflected a shift in the intellectual climate at the end of the 19th century which can be characterized as an onset of the new "pessimistic" paradigm as far as a view on the man in social sciences, politics and art was concerned. On the other hand, it also reflected older, pre-Marxist approaches in the Russian political thought of the 19th century. An anthropological turn may include also an ideological code which could determine specifications of Bolshevism in comparison with other radical socialistic movements in the West which later became the base for a universalised Communist doctrine in the 1920s. This doctrine was developing in a sharp contrast to a social democratic one which kept sticking to old, orthodox ideological basis as far as this issue was concerned at that time.

Keywords

othodox marxism, bolshevism, political ideology, revisionism, paradigm shift

Bibliografická informácia

Juraj Benko : Na hranici paradigiem: ortodoxný marxizmus a jeho boľševická revízia. In Forum Historiae, 2014, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Benko, PhD. (1974) od roku 2002 pracuje v Oddelení novších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa problematikou dejín socialistického a komunistického hnutia v strednej Európe a v Československu v 20. storočí, politickou propagandou a formovaním politických identít po prvej svetovej vojne. Je autorom radu štúdií publikovaných doma i v zahraničí a editorom kolektívnej monografie Občan a štát v moderných dejinách Slovenska (Bratislava, Historický ústav 2010). V roku 2012 publikoval monografiu Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900 – 1920) (Bratislava : Historický ústav SAV 2012)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2009/01 Rodina vo vojne

Úvodné slovo

Xénia Šuchová - Juraj Benko

2014/01 Ideológia v priestore a čase

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938