TÉMA TÉMA

Untitled Document

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Mojmírovská Morava na hraniciach s impériom

Untitled Document
Miroslav Lysý
Summary

Miroslav Lysý: Mojmír ́s Moravia on Border with Frankish (East-Frankish) Empire

The article deals with relations between Frankish (East-Frankish) Empire and The Mojmír  ́s Moravia. In 822, its inhabitants were mentioned in written sources for the first time. New contacts with the Fankish world had brought new challenges to the Moravians and their rulers as for the question how to devise their mutual relations. In earlier literary sources they were understood as international. It is necessary to note that these terms are inappropriate for the 9th century.
The first contact with the East-Frankish empire in the year 846 suggests imperial ambitions of the Carolingians towards to their eastern neighbour. Its roots probably had arisen from the „Baptism of all Moravians", carried out reportedly in 831. In respect to it a tribute could be demanded and after the prince Rastislav ́ s oath of 864 there were several examples of the institute of fidelity being exercised. On the other hand, Moravians tried to liberate themselves from these obligations using various ways. One of them was no doubt creation of their own church administration and their relations to the papacy.

Keywords

sovereignty, liabilities, House of Mojmir, Frankish Empire, Moravians, loyalty , tribute

Bibliografická informácia

Miroslav Lysý : Mojmírovská Morava na hraniciach s impériom. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Lysý, PhD (1979) vyštudoval odbor archeológia – história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre právnych dejín Právnickej fakulty. Zaoberá sa stredovekými dejinami, špecializoval sa na arpádovské obdobie Uhorska a ohlas husitskej revolúcie. Je autorom knihy Moravania, Mojmírovci a Franská Ríša : Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku (2014)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe