TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Modernizácia alebo úpadok? Slovensky roľník v zrkadle techniky v rokoch 1938-1945

Untitled Document
Miroslav Sabol
Summary

Miroslav Sabol: Modernisation or Decline? Slovak Farmers in the Mirror of Technology in 1938 - 1945

The most numerous section of the Slovak society in the interwar period of 1918-1938 was formed by farmer families. Although agriculture was the most important branch of the national economy, it lagged behind the developed European countries. At the end of the 1930s, modern technologies found way also to the Slovak farmer families. This new phenomenon was clearly visible in the most fertile regions in the south and west of Slovakia. However, the Vienna Arbitration deprived the Slovak agriculture of its best land. During the Slovak war state (1939-1945), there was a sharp drop in the production of basic agricultural commodities. Farmer families struggling with inefficient technological equipment of their farms started using the first electric engines and other electric devices although, in the beginning, with little confidence. War events, traditional ways of cultivating soil, resistance against innovations and introduction of modern methods in agricultural production caused that the Slovak agriculture fell back by several years and became a serious danger to the alimentary base of the state.

Keywords

World War II, Slovak republic (1939-1945), agriculture, peasantry, technology, modernisation, countryside

Bibliografická informácia

Miroslav Sabol : Modernizácia alebo úpadok? Slovensky roľník v zrkadle techniky v rokoch 1938-1945. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Miroslav Sabol, PhD. je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení dejín vied a techniky. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami počas druhej svetovej vojny s dôrazom na dejiny priemyslu, dejinami vedy, techniky a technickým vzdelávaním na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Je au-torom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov k danej problematike.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/01 Rodina vo vojne

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918