TÉMA TÉMA

Untitled Document

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace (Ke kontinuitě a diskontinuitě v české historiografii po r. 1948)

Untitled Document
David Kalhous
Summary

David Kalhous: Model of the Central European Medieval State: between innovation and tradition? Towards the continuity and discontinuity in history of Czech historiography after 1948

Author introduces his text with discussing the role of older generations of historians who never were members of Communist Party, though kept or reached important positions in a system of "new communistic research", and position of new generation of young communists who didn't hesitate their contacts with the Communist party to build their careers. Although the author acknowledges the discontinuities in the development of the historiography after 1948, he also emphasizes the factors that enable us to see the historiography in Czechoslovakia as continuous – apart from the personal continuity we can follow not just the theoretical attempts to justify the common roots of "burgeois" and "Marxist" historiography based on generally accepted techniques of historiography, but also continuity in studied topics. Within this environment the membership in Communist party and knowledge of Marxist orthodoxy were not the only preconditions of the success and we can easily follow the struggles between different fractions within the historiographical field. František Graus and his career is very good example of this situation.
It was František Graus, who built the foundations of the concept of specific model of the state in Central Europe in early middle ages (10th – 12th c.). Following text is focused on the analysis of the language of his theses and thesis of his pupils (D. Třeštík) and their contemporaries (R. Nový) who took the model over and helped to develop it. The analysis demonstrates that the authors shared the idea of centralized power represented by strong "avant-garde" ("družina", retinue) that through the planed actions organizes the social space. Author also demonstrates the early success of this model in Czech historiography and suggest for better understanding of this success to focus further research on communicative channels of the historiography in Communist era.

Keywords

"Marxist" historiography, concept of the state in Central Europe in early middle ages, František Graus, historiographical concepts 

Bibliografická informácia

David Kalhous : Model státu středoevropského typu: koncept na pomezí tradice a inovace (Ke kontinuitě a diskontinuitě v české historiografii po r. 1948). In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. David Kalhous, PhD (1978) je reprezentantom mladej generácie českej medievistiky, prednáša na Masarykovej univerzite v Brne a Sliezskej univerzite v Opave. Vo svojom výskume sa venuje hlavne obdobiu včasného stredoveku v přemyslovských Čechách, pričom osobitý dôraz kladie na jeho komparáciu s dobovým vývojom v západnej Európe. Ocenením kvality jeho doterajšieho výskumu je aj vydanie monografie v prestížnom vydavateľstve Brill Anatomy of a Duchy : The Political and Ecclesiastical Structures of Early Přemyslid Bohemia (2012), okrem toho vydal aj dvojzväzkové dielo České země za prvních Přemyslovců v 10. – 12. století. (Praha, 2011, 2013) a desiatky vedeckých štúdií.