TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Menšinové stereotypy. Obraz Čechov a Slovákov v prácach maďarských autorov zo Slovenska v medzivojnovom období

Untitled Document
Attila Simon
Summary

Attila Simon: Minority Stereotypes: The Image of Czechs and Slovaks in the Works of Hungarian Intelligentsia in Slovakia during the Interwar Period

The author deals with the image of Czechs and Slovaks in the works of Hungarian intelligentsia from Slovakia in the interwar period. He analyzes the studies and essays of seven significant representatives of Hungarian minority in Slovakia. They belonged to the members of the second generation of Hungarians in Slovakia who were born before the establishment of Czechoslovakia, however, they received their education in Czechoslovakia. Due to this fact they had different opinions about the past of the Kingdom of Hungary as well as about the situation in Czechoslovakia when compared to the views of their parents who lived in the Habsburg monarchy. The presented study confirms the view that the opinions of Hungarian intelligentsia about Czechs and Slovaks were considerably dissimilar. The Czechs coming to Slovakia were, on one hand, perceived as conquerors and colonizers, on the other hand Czech culture and democracy of Czech society was highly appreciated by Hungarian intelligentsia. They dealt with Slovaks significantly less and stereotypes inherited from the Kingdom of Hungary were still alive in their images.

Bibliografická informácia

Attila Simon : Menšinové stereotypy. Obraz Čechov a Slovákov v prácach maďarských autorov zo Slovenska v medzivojnovom období. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Attila Simon, PhD. je vedúcim Katedry histórie na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. Špecializuje sa na dejiny prvej Československej republiky a dejiny maďarskej menšiny na Slovensku. Okrem početných štúdií publikoval monografie Küzdelem a városért. Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938 – 1939-ben. (Pozsony : Kalligram, 2011), Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. (Somorja : Fórum Kisebbség-kutató Intézet, 2010), Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között (Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008).

 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI