TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Medzi verejným blahom a osobným prospechom. Arény korupcie a jej reflexia v uhorskom diskurze v prvej polovici "dlhého" 19. storočia

Untitled Document
Peter Šoltés
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Peter Šoltés: Between Public Welfare and Personal Profit: Corruption and its Reflections in the Hungarian Discourse of the First Half of the "Long" 19th Century

From the viewpoint of current perception and definition of corruption the first half the "long" 19th century represents a milestone. In the process of social modernisation (bureaucratisation, dissolution of corporative structures, spread of literacy etc.) new standards distinguishing between the legitimate co-creation of the public good and the legally and morally disqualifying practices of acquiring personal or group advantages were established. 
In Hungary during 1780 – 1848 those processes were hindered by a systematic refusing of all changes and reforms streaming from Vienna.  Very slow pace of decoupling the private and public spheres due to the prevailing position of nobility in the society caused that the pre-modern corruption practices and various methods of favouritism were persisting as legitimate even during the period of reforms (1825 – 1848).  In certain sectors of public sphere they ceased to be performed publicly, that is, without the presence of witnesses (e.g. gift-giving to judges); however, the corruption that was present at the county elections that had become ritualised and institutionalised in the first third of the 19th century could not be eliminated at all.
In the Habsburg monarchy existed in parallel two models of administration – Austrian (modern bureaucratic) and Hungarian (pre-modern municipal) – during that period.  In the present study the author makes an inquiry into what role the criticism of corruption in the mutual discrediting and delegitimizing of the two models played and which sectors of public administration were perceived in the contemporary Hungarian discourse as those, where occurrence of various types and forms of corruption behaviour was frequent-most.
During the period of reforms in the public discourse in Hungary the elections of representatives to the county committees and deputies to the Hungarian diet were most frequently related to corruption. The State made efforts to eliminate the practice of bribing the voters and the scandals occurring at elections, but the Hungarian nobility did not perceive the corruption as a serious problem and defended it (by making reference to England and Switzerland) in the sense that it was a "toll" to be paid when a country was administered by elected politicians and not by politicians nominated by an absolutistic state. In the end of the period of reforms in the 1840s the corruption had become an important tool of political struggle both within the Hungarian society and between Vienna and the reforms-oriented Hungarian nobility. It was used for discrediting and delegitimizing the political system by pointing out its degeneration, obsoleteness, and inefficiency. Similarly to the English, German or French societies the establishing of political corruption as a relevant topic in the public discourse in Hungary was one of the signs of ongoing modernisation.

Bibliografická informácia

Peter Šoltés : Medzi verejným blahom a osobným prospechom. Arény korupcie a jej reflexia v uhorskom diskurze v prvej polovici "dlhého" 19. storočia. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, na Oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu sociálnych noriem a kultúrneho transferu v konfesionálne a etnicky pluralitnom prostredí Uhorska, výskumu stereotypov v období vzniku a šírenia národných hnutí a štatistickej a cestopisnej literatúry o Uhorsku v „dlhom" 19. storočí. Je autorom monografie Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a v Šariši (Bratislava, 2009).