TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Medzi mierom a vojnou: Maďarsko v rokoch 1944 až 1945 z pohľadu bežných ľudí. Historiografický prehľad

Untitled Document
Gusztáv Kecskés D.
Summary

KECSKÉS D., Gusztáv: Between Peace and War: Hungary in 1944-1945 – bottom view. A Historiographical Survey.

The appreciation of the year 1945 began almost immediately after the war, and lasts until today, while generating strong tensions in both public life and historiography in Hungary. Debates concerning the politics of memory were crystalized especially about the question if 1945 represented a liberation (of the German yoke) or an occupation (by the Soviets). Recent research, of which this contribution summarizes the results, has considerably enriched the literature with new points of view on the intermediate period of 1944 – 1945. The new historical projects are interested, by inclusion of unexploited sources so far (memories of the daily people, accounts of the survivors of the deportation, letters of the prisoners of war etc.) to the experiences and strategies of the individuals and various groups during the war and the subsequent post-war period which was moving towards the establishment of a communist dictatorship.

Keywords

Hungary, historiography, post-war society, World War II, strategies of survival

Bibliografická informácia

Gusztáv Kecskés D. : Medzi mierom a vojnou: Maďarsko v rokoch 1944 až 1945 z pohľadu bežných ľudí. Historiografický prehľad. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Kecskés D. Gusztáv
Magyar Tudományos Akadémia
Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézet
1453 Budapest, p.o.b. 33.