TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tradičný pohľad na zmeny režimov vychádza z tézy o hlbokých politických ruptúrach, ktoré so sebou prinášali rozsiahle zmeny rozloženia moci. Ich sprievodným znakom boli personálne, kultúrne a sociálne diskontinuity, ktoré deformovali prirodzený vývoj spoločnosti. Historik Ľubomír Lipták v roku 1990 publikoval inšpiratívnu úvahu, v ktorej hľadal odpoveď na otázku, či bolo Slovensko skutočne krajinou generácií „s odťatými rukami". Podľa Liptáka boli slovenské dejiny v 19. a 20. storočí poznačené zmenami režimov a diskontinuitami: nové pokolenia prichádzali, chopili sa práce, získali postavenie, budovali kariéry, ale ešte než sa mohli plne rozvinúť, boli v dôsledku politických a spoločenských zmien odstavené a nahradené novými elitami. Aktuálne číslo Forum Historiae je jedným z výstupov vedeckého projektu Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, medzi ktorého výskumné ciele patrilo i overenie platnosti tézy o „odťatých rukách" ale i ďalších dlhodobo akceptovaných presvedčení, ktorých platnosť doteraz nebola overená empirickým výskumom a konkrétnymi analýzami.

Forum Historiae 1/2018: Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí
Zostavovatelia: László Vörös – Peter Šoltés
jazyková korektúra: Katarína Kubáňová
Preklady a korektúra anglického jazyka: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, Anna Falisová, Štefan Gaučík, Ingrid Kušniráková, Rastislav Molda, Vojtech Ozorovský, Lucia Segľová, Attila Simon, Veronika Szeghy-Gayer, Peter Šoltés, László Vörös
 
Forum Historiae 1/2018 "Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-14-0644 Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Maďarská (politická) elita v medzivojnovom Československu - náčrt témy

Untitled Document
Attila Simon
Summary

Attila Simon: The Hungarian Political Elite in Czechoslovakia between Two World Wars – Theme Outline
This study is the first attempt to outline the specific characteristics of the Hungarian national minority´s political elite, the congressmen and senators of the National Assembly, in the first Czechoslovak Republic. The first part of the article focuses on the basic features of the contemporary Hungarian political elite in Slovakia; the place of origin, profession, place of residence, age, political affinities etc. of the Hungarian MPs. The author deconstructs several stereotypical and oversimplified claims about Hungarian minority politics and politicians during the interwar period in Slovakia that are still prevalent not only in general public discourse but also in academic literature. In the second part of the study, the author examines the level of personnel continuity between pre-1918 Hungarian local political elite and the Hungarian minority political representatives in (Czecho-)Slovakia between 1918 – 1938, and then the discontinuity between the latter group and the Hungarian minority political representatives in (Czecho-)Slovakia after 1945.

Keywords

elites, Hungarian minority, Czechoslovakia 1918-1938, social history

Bibliografická informácia

Attila Simon : Maďarská (politická) elita v medzivojnovom Československu - náčrt témy. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Attila Simon, PhD. je vedúcim Katedry histórie na Univerzite Jánosa Selyeho v Komárne. Špecializuje sa na dejiny prvej Československej republiky a dejiny maďarskej menšiny na Slovensku. Okrem početných štúdií publikoval monografie Küzdelem a városért. Pozsony és a pozsonyi magyarok 1938 – 1939-ben. (Pozsony : Kalligram, 2011), Egy rövid esztendő krónikája. A szlovákiai magyarok 1938-ban. (Somorja : Fórum Kisebbség-kutató Intézet, 2010), Telepesek és telepesfalvak Dél-Szlovákiában a két világháború között (Somorja : Fórum Kisebbségkutató Intézet, 2008).

 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI