TÉMA TÉMA

Untitled Document

Spôsoby, akými ľudia dávali najavo, že sa cítia byť v spoločnosti zbedačovaní, marginalizovaní, ponižovaní či znevýhodnení, boli rozmanité. Spravidla záviseli od intenzity pocitu ohrozenia a krivdy, od mentality a politickej kultúry dotknutej skupiny či vrstvy, ako aj od možností, ktoré im vládnuci režim dovolil využiť.
Medzivojnová republika nebola výnimkou. Či už išlo o násilné hladové búrky mestskej či vidieckej „spodiny" alebo kultivované protesty stredných vrstiev, spravidla signalizovali, kde sa nachádzali neuralgické body sociálnej súdržnosti a kde ležali prekážky na ceste k harmonickejšej spoločnosti. Reakcie štátu a spoločenských elít naopak ukazovali, do akej miery bola spoločnosť schopná sa vyrovnať so sociálnymi problémami, či ju posúvali vpred k dosiahnutiu svojich ideálov alebo ju priviedli k čoraz hlbšej paralýze. Načrtnutými aspektmi fenoménu sociálneho a politického protestu sa zaoberá Forum Historiae 2/2015.

Forum Historiae 2/2015: Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Legislatívne riešenia bytovej krízy počas 1. ČSR a realizácia zákonov v praxi na príklade Bratislavy

Untitled Document
Linda Osyková
Summary

Linda Osyková. The Legislative Solutions to the Housing Crisis During the First Czechoslovak Republic and the Implementation of Laws into Practice; Case Study of Bratislava
After the establishment of the First Czechoslovak Republic the housing for the socially disadvantaged population became a complex problem, especially for the cities with a lot of industry and therefore a large population. Grim living conditions in the cities were a trend even before 1914. After the First World War, however, the housing crisis peaked. Some marginalized groups had no housing available or lived in a totally unsuitable environment. State authorities tried to resolve the housing crisis via numerous legislative measures. The first law concerning building activity was signed as early as 1921, followed by another six years later, and after just three years, there was another law, with the final one in the interwar period being passed in 1936. Laws relating to housing, for example the Tenants Protection Act, the Law on Construction concessions and the Construction Industry Act, were amended during the period of the First Czechoslovak Republic, and the legislation concerning housing was continually reformed. Construction activity increased thanks to the legislation and also partly due to tax benefits, which builders found enticing. From 1930 the state housing policy was to seek mass construction. Despite the efforts of state authorities all the funds were not exhausted, even though some residents could not contribute, even by a small amount, towards the construction or pay the rent for an apartment. Some projects were not finished until the 40's of the 20th century, which was often beyond the control of the state apparatus. The situation was caused by the economic crisis and a failure to comply with deadlines set by law in for the construction of residential buildings.

Keywords

First Czechoslovak Republic, social housing, the building industry, construction of residential homes, interwar social housing architecture

Bibliografická informácia

Linda Osyková : Legislatívne riešenia bytovej krízy počas 1. ČSR a realizácia zákonov v praxi na príklade Bratislavy. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Linda Osyková, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. Zaoberá sa politickými, sociálnymi a kultúrnymi dejinami Slovenska v medzivojnovom Československu, volebnými kampaňami politických strán, politickou socializáciou občanov, osobnosťami v politike, symbolickou a výtvarnou stránkou politiky, urbanistickou politikou štátu, budovaním sociálnej infraštruktúry (výstavba bytov, škôl a zdravotníckych zariadení) na Slovensku v období rokov 1918 – 1945. Je autorkou monografie Volebné kampane politických strán na Slovensku počas 1. ČSR (Bratislava : Veda, 2012), spoluzostavovateľkou kolektívnej monografie Ideológia naprieč hranicami (Bratislava : Veda, 2015).  

Kontakt

histlidu@savba.sk

 ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938