TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Lauriniho traktáty z hľadiska dobových kritérií literárnosti

Untitled Document
Erika Brtáňová
Summary

Erika Brtáňová: On Laurini's Treatises from the Point of View of the Contemporary Criteria of Literariness

The study deals with the treatise ‎work of the Nitra canon Johann Laurini of Račice from the first half of the 15th century. The author briefly makes clear Laurini's sympathy for the ideas of the Reformation and his interest in the opinions of Jan Hus. She focuses on the analysis of the most significant treatises from his literary work: Treatise on Bishop's Virtues and Treatise on Repentance; however, Laurini's authorship is not confirmed in the second case. The author assesses both texts from the point of view of their correspondence with the characteristics of treatise as a genre typical of that period – the classic aspects of which are subjectivity, straightforwardness and systematic ‎interpretation. Taking into account the significance of the rhetoric typical of those times as a key to understanding of biblical texts and teachings of doctrinal and ethical issues, she observes Laurini's approach and interpretation. Both treatises are in accordance with the understanding of the genre typical of that period. Treatise on Bishop's Virtues is a critical analysis of biblical pericope and perpetuates one of the preaching methods. Treatise on Repentance deals with an issue of a strictly church-legal nature and reminds us of confession by its reckoning of sins.

Keywords

Johann Laurini of Račice; Nitra; treatise; rhetoric

Bibliografická informácia

Erika Brtáňová : Lauriniho traktáty z hľadiska dobových kritérií literárnosti. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV. Zároveň prednáša na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity dejiny kultúry, rétoriku a poetiku. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na dejiny staršej slovenskej literatúry, literárnu medie-vistiku a venuje sa aj prekladom z latinského jazyka. Je autorkou monografie Stredoveká scholastická kázeň (Bratislava : Veda 2000, 199 s.), spoluautorkou a editorkou publikácie Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia (Bratislava : ÚSL SAV – Kalligram 2010); editorkou práce Jozef Ignác Bajza – Dielo. (Bratislava : Kalligram – ÚSL SAV 2009) a autorkou desiatok vedeckých štúdií a článkov. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska