TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Kvalitatívne premeny bývania v Košiciach v období moderny a funkcionalizmu

Untitled Document
Zuzana Varechová
Summary

VARECHOVÁ, Zuzana: Changes to Housing Standards in Košice during the interwar period of Modern movement and Functionalism

In its introduction, the study highlights the renewed interest about Modern and Functionalism movement in the 1980s. This renewed interest was bolstered by the fact that Modern and Functionalism movement buildings began to be listed in the Central Register of Protected Buildings Fund, as well as the Documentation and Conservation of Buildings, Sites and Neighborhoods of the Modern Movement (DOCOMOMO), an international organization founded in 1990. It was the demolition of Kosice's old city walls in 19th century that enabled city planners to link the old town center with what was then considered the suburbs, which led to the creation of entire new streets and areas. Modern movement and Functionalism was an architectural expression of the demand for higher standards of housing in the interwar period Czechoslovak republic (1918 – 1939).
In the latter  parts of the study, the author analyses specific cases, such as House No.3 Rooseveltova Street, No.8 Krmanova Street, Nos.11, 13 and 15 Štúrova Street, No.6 Mojmírova Street, and No.11 on Hlavná Street, to demonstrate the changes in planning solutions as well as the building materials used. All of the selected buildings are blocks of rented flats for the middle- and upper-middle classes situated in the City Council's Protected Buildings Area. They all share the same architectural solutions. The bedrooms face the street, while the ‘core' section of the flat (i.e. the kitchen, toilet and bathroom) faces the courtyard. The flats contain separate rooms with toilets for servants. Within the block itself, there is also a laundry room, a boiler room (the flats were already equipped with central heating), a flat for maintenance personnel on the ground floor, and laundry drying facilities in the attic. The aforementioned examples, as recorded in architectural plans, show that Modern movement and Functionalism architecture in Košice clearly followed the upcoming European trends in that its emphasis was on hygiene and humanization of accommodation. At the same time, the fact that Košice's Modern movement and Functionalism buildings were typically built on irregular parcels of land and were often forced to adopt older construction designs, made them unique within the European Modern movement and Functionalism. In conclusion, Modern movement and Functionalism, to this day, represents the highest standard of housing in central Košice.

Keywords

architecture, modern movement and functionalism in architecture, housing, principles of architectural solutions

Bibliografická informácia

Zuzana Varechová : Kvalitatívne premeny bývania v Košiciach v období moderny a funkcionalizmu. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Zuzana Varechová, absolventka Prešovskej univerzity, odbor estetika – dejepis. Pracuje od roku 2003 na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, zameranie architektúra. Externe vyučuje dejiny umenia na univerzite tretieho veku na Technickej univerzite v Košiciach. Je autorkou štúdií Zariadenia GSM v pamiatkovej rezervácii Košice – poznatky z praxe (In Dvořáková, Viera (ed.) Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 19. Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, s. 248-253) a spolu so Z. Labudovou „Skrytá" dvorová architektúra (In Arch. 2007, roč. 12, č. 3, s. 24-27).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí