TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín

Untitled Document
Marcel Martinkovič
Summary

Marcel Martinkovič: Culture and the Nation in the Political Thinking of Svetozár Hurban Vajanský: An Analysis of Their Relationship in Chosen Articles from "Národnie noviny"

This paper brings closer the relationship of the culture and the national existence in the political thinking of Svetozár Hurban Vajanský. The examined material is primary delimited by the articles of S. H. Vajanský in Národné noviny. In the work is analysed the primordialistic and holistic looking of S. H. Vajanský at the existence of the nation and the meaning of the folk culture. In this context is more closely analysed the relationship of the nationally conscious intelligence and the folk as well as the relationship of the nation and the state. In this connection, Vajanský defines and promotes the concept based on the original Štúr´s idea of unity in various things.The ambivalence of the political thinking of Vajanský is shown mainly in the fact that he claims the principle of the organic plurality and the cultural tolerance selectively, only on the outside of the national-emancipatory activities. Within the frame of the Slovak political discursus, he asserts the idea of the programmatic and strategic uniformity, which consequently becomes the source of the cultural and political privilegionalism and isolationism. This fact is in parallel complemented with the reflection of the original acultural meaning of the national elity for the development of the national awareness of the folk. The folk is known in the context of the principle of primordialism and Herder´s romantism as an entity, which is the holder of the cultural merits of the national identity.
 

Keywords

nation, culture, primordialism, language, politics, Národné noviny 

Bibliografická informácia

Marcel Martinkovič : Kultúra a národ v politickom myslení Svetozára Hurbana Vajanského. Analýza ich vzťahu vo vybraných článkoch Národných novín. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. je vedecko-pedagogickým pracovníkom na Katedre politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a spolupracovníkom Filozofického ústavu SAV. Špecializuje sa na výskum slovenského politického myslenia najmä v 19. storočí v kontexte formovania a vývoja národotvornej ideológie. Je editorom a spoluautorom kolektívnej monografie  Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia v 19. storočí. Krakow : Towarzystwo Słowaków w Polsce a FF TU, 2011. V súvislosti s otázkami vývoja slovenského politického myslenia je autorom niekoľkých štúdií ako napríklad Ideový prínos Novej školy do národotvorného myslenia. In Filozofia roč. 59, 2004, č.10; Idea slovanskej vzájomnosti v interpretácii predstaviteľov Novej školy. In Filozofia roč. 60, 2005, č.10; alebo Idea vlastenectva verzus národná individuálnosť v provládnom politickom prístupe. In Filozofia roč. 61, 2006, č.10.
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)