TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Kritika národného života ako politikum v literárnom diele Kolomana Banšella

Untitled Document
Dana Hučková
Summary

Dana Hučková: Criticism of National Life as a Political Issue in Koloman Banšell's Literary Work

Koloman Banšell‘s (1850 – 1887) literary beginnings are traditionally associated with the "revolt of sons against fathers", and with the rise of the new poetic generation. However, reflections on Banšell‘s work always mention his ideological and political affiliation with the opposition, liberal wing in the Slovak political life, with the so-called New Slovak School (Nová škola slovenská). Banšell‘s split with the traditional ideological and political wing, with the pro-Vienna oriented Old Slovak School (Stará škola slovenská), was viewed as his betrayal of national ideals or even as his predilection of the Magyar nation.

Banšell, however, adhered to the democratization of the national life. He perceived the problem of the nation and national life realistically, without much pathos and without illusions. He was not an ardent nationalist keen on myths and sacralisations of his own national community. He was critical to the nation. He openly and clearly talked about vices and weaknesses of the national life. However, his slogan remained "the activity for the nation". From the traditional triad God – church – nation, he only kept "Slovak ethnic group" (rod slovenský). This was, on one hand, in accordance with the traditional pathetic declaration of one's adherence to the Slovak nation and especially of being faithful to it, as the conventional patriotic rhetoric required. On the other hand, Banšell was very critical to the nation. His critical attitude can be perceived as a sign of a new approach among the new generation. This generation denied the values respected in poetry in previous periods and openly criticized the concepts previously considered sacred and untouchable. In broader contexts, this attitude is related to changes of literary models and their functions. In 1886, Banšell published his collection of verse, Túhy mladosti (Longings of Youth), which was supposed to demonstrate his national feelings but his gesture was perceived as outdated and aesthetically inadequate.
 

Keywords

Slovak literature, Koloman Banšell (1850-1887), political motives, nation

Bibliografická informácia

Dana Hučková : Kritika národného života ako politikum v literárnom diele Kolomana Banšella. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Dana Hučková, CSc., pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV, literárna historička so zameraním na dejiny slovenskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia a literatúru Slovenskej moderny.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914