TÉMA TÉMA

Untitled Document

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Kráľovská hodnosť u Germánov

Untitled Document
Peter Bystrický
Summary

Peter Bystrický: Germanic Kingship

The author is concerned with the origin and development of Germanic kingship from the 1st century BC to the 6th century AD. The first mention of Germanic tribes, their social structure and habits is in Caesar's and particularly Tacitus' writings. Although their terminology is different, they described basically the same circumstances. Both of them clearly distinguished between elected war leader, the commander, and chosen judge, the chieftain or king, who descended from respected and noble family. In Tacitus' times the strong military leaders or autocratic kings were disliked by their fellow tribesmen and some of them, like Arminius, Maroboduus or Vannius, were deposed, expelled or even murdered. After two murky centuries, however, Ammianus Marcellinus witnessed high degree of hierarchization within Germanic tribal society and documented king's highest authority. Since that times king held military power of commander as well jurisdiction and sacral functions of chieftain. His office was hereditary and lifelong. Written sources occasionally reveal also some of personal, physical or mental qualities of particular chief. The most notable leaders or kings were described, for example, as young, tall and strong, handsome, bold, intelligent, wise men and especially as capable commanders. Militarily inept or cowardly kings were therefore removed or killed, usually after crushing defeat.

Keywords

Germanic peoples, gentes, kings, military leaders, kingship, ancient roman writers, late antique latin-language writers

Bibliografická informácia

Peter Bystrický : Kráľovská hodnosť u Germánov. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Peter Bystrický, PhD (1976) je vedeckým pracovník Historického ústavu SAV. Venuje sa obdobiu neskorej antiky, sťahovania národov a germánskej mytológii a včasnostredovekým dejinám Slovenska pred príchodom Slovanov. Je autorom knihy Sťahovanie národov (454 – 568) : Ostrogóti, Gepidi, Longobardi a Slovania (2008).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/02 Moc a štát v stredovekej Európe