TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti (Úvod)

Untitled Document
Karol Hollý - Pavel Hronček
Summary

Hollý, Karol - Hronček, Pavel: Landscape, Nature and Environment in the Past (An Introduction)

This article is an introduction to the thematic issue of Forum Historiae 1/2017 on environmental history in the territory of Slovakia and East Central Europe in the period between the 18th and 20th centuries. Apart from introducing the studies published in the issue, informing on the environmental historical research in Slovakia, the authors propose a theoretical scheme for historical research of environment. They introduce a set of working definitions centering on the conceptual triad: nature, landscape, and environment. The definitions proposed are departing from the milieu of geography and environmentalism setting them scale-wise into a hierarchy – the scheme positions the concept of environment as the widest, incorporating all properties and factors that a living subject can encounter. It is followed by a narrower concept of landscape, that is, living space defined by the natural as well as men made features of the living area; and lastly the concept of nature is the narrowest, meaning those parts of the planet where there are no apparent traces of human activity. As the authors are aware of certain limits of their ideal-typical definitions, they hope to encourage further discussion on this matter. 

Keywords

environmental history, landscape, nature, environment

Bibliografická informácia

Karol Hollý - Pavel Hronček : Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti (Úvod). In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Karol Hollý, PhD. (1980) pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV. Svoj výskum zameriava najmä na analýzu diskurzu slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (historické myslenie, ženská emancipácia, snahy o vedecké aktivity), dejiny slovenskej komunity v Nadlaku na prelome 19. a 20. storočia, dejiny inštitucionalizácie vedy na Slovensku v medzivojnovom období, ako aj na dejiny ochrany prírody, resp. prírodovedného výskumu na Slovensku v medzivojnovom období. 


Untitled Document

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (1973) ukončil štúdium geografie a histórie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1997. Od tohto roku do roku 2015 pracoval ako vedecký pracovník a svojej alma mater a od roku 2015 pôsobí na fakulte BERG TU v Košiciach. Vo svojich výskumoch sa venuje dejinám historickej krajiny a ľudským aktivitám v prírodnom prostredí v minulosti s dôrazom na montánnu krajinu. Zaoberá sa systematickým výskumom a analýzami historickej krajinnej štruktúry Slovenska s využitím metód environmental history a historicko-geografického výskumu. Systematicky hodnotí pôsobenie antropogénnych činností na zložky prírodného prostredia a sleduje ich transformácie v jednotlivých časových horizontoch. Tiež sa venuje teoreticko-metodologickým otázkam dejín životného prostredia, výskumu dejín baníctva, banských procesov, banskej krajiny a problematike v oblasti dejín vied a techniky. Z oblastí svojich vedeckých záujmov publikoval dve desiatky monografií a viac ako sto pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí. Mnohé štúdie boli uverejnené v časopisoch indexovaných v databázach Current Contents, Web of Science či SCOPUS.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti