TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Korupcia v procese arizácie podnikového majetku

Untitled Document
Ján Hlavinka
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Ján Hlavinka: Corruption in the Process of Aryzation of Jewish Enterprise Property in the War-time Slovak Republic, 1939 – 1945

During 1939 – 1945, the Slovak Jews were dispossessed of all types of their property and this was transferred to non-Jews. This process is referred to as Aryanization. An integral part of Aryanization was the disposition and transfer of the Jewish property. Of the total of 12 300 companies, some 2300 were Aryanized and the rest was liquidated.
The Aryanization process of company property, later on taking its radical shape, from the start contained elements of decision making on the basis of the political profile of the applicants for the Aryanization of the company. Each applicant for the Aryanization of the particular piece of Jewish company was obliged to undergo a procedure and assessment by the political structures of the state regime: the Hlinka Slovak People's Party, the Hlinka Guard and the Deutsche Partei. The main organizer of the Aryanization of the companies. Principles of political favoritism were applied throughout the process. The decisive body of Aryanization of the business property – the Central Economic Office – having received opinions of the political structures, was issuing rulings on the transfer of businesses, or shares in the businesses to the non-Jewish population. If a conflict of interest between the HSĽS and the Deutsche Partei arose, the Central Economic Office would rule on this situation in the so called mixed commission of representatives from both power structures.
Where the political favoritism ended, there the realm form of favoritism, classical profiteering and further forms of corruption in the Aryanization of businesses began. The Central Economic Office and other bodies, issuing rulings on the Aryanization process, were marked with conflict of interest, nepotism and bribery at their highest levels. The said forms of corruption pertained to all phases of the Aryanization process.

Bibliografická informácia

Ján Hlavinka : Korupcia v procese arizácie podnikového majetku. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Ján Hlavinka je interným doktorandom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa problematikou holokaustu na Slovensku. Napísal monografiu Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938–1945 (Bratislava 2007), ktorej prvé doplnené anglické vydanie vyšlo pod názvom The Holocaust in Slovakia: The Story of the Jews of Medzilaborce District (Budmerice 2011). Je spoluautorom monografií Spory o biskupa Vojtaššáka (Bra-tislava 2008, spoluautor Ivan Kamenec) a Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941–1945 (Bratislava 2009, spoluautor Eduard Nižňanský). Je autorom viacerých štúdií, odborných a popularizačných článkov.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE