TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010

Untitled Document
Emília Sičáková-Beblavá, Gabriel Šípoš, Matej Kurian
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Emília Sičáková-Beblavá – Gabriel Šípoš – Matej Kurian: Corruption and Anti-Corruption Policies in Slovakia, 1989 – 2010

In the presented study, we analyse corruption in the public sector, anti-corruption policies and the influence of particular actors on these areas during the last two decades. This period of time is evaluated as a quite dynamic time of vivid transformation for the political and economic system. Therefore, analysis and overview of concrete activities by concrete actors in distinct periods of time could reveal interesting outcomes which would demonstrate the reality of the anti-corruption efforts.
The study is logically divided into several parts the including introduction and conclusion. In the first chapter, we analyse the development and trend of the corruption rate in Slovakia. The second chapter examines the performance of the last Slovak governments and political parties and movements in the area of curbing corruption. The third chapter analyses the influence of foreign actors (European Union, Council of Europe, OECD, United Nations and foreign embassies) in their activities to fight corruption in Slovakia. The last chapter evaluates the performance and activities of the Slovak non-governmental institutions with reference to anti-corruption politics.
The analysis of the afore-mentioned areas brings, as mentioned above, compelling results. Firstly, we show that the level of corruption in Slovakia has, on a macro level, a declining tendency. The extent of corruption in different areas of public sector influence has changed during the last two decades, however, in distinct manners.
Another conclusion proves that different Slovak governments approached the fight against corruption differently. This finding is based on the examination of real anti-corruption steps implemented by particular Slovak governments which tried to address this agenda, at least, on a declarative level. We detect two main approaches. The first one is the pro-reform approach of the two Dzurinda's governments and the second is the personal approach of both the third Mečiar's and Fico's governments.
In another finding, we argue that the ethical standards of politicians' behaviour have been gradually tightened up as is demonstrated in the study.
With reference to the influence of foreign actors to fight corruption in Slovakia, we suggest that external actors can serve as sources of inspiration, legitimacy, know-how and financing for the proposals of reforms and their implementation. However, individual influences differ due to the distinctiveness of particular actors. With reference to this, the European Union has been perceived as having an outstanding influence on anti-corruption policies.
The last finding reveals the influence of non-governmental organizations on the given agenda in Slovakia. It demonstrates the gradual establishment of NGOs which devote themselves to this agenda actively as being either exclusively specialized on the anti-corruption area or as sectional NGOs.

Kľúčové slová

korupcia, transparentnosť, reformy, protikorupčná politika, vláda SR, aktéri, EÚ, OECD 

Bibliografická informácia

Emília Sičáková-Beblavá, Gabriel Šípoš, Matej Kurian : Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. je programovou riaditeľkou Transparency International Slovensko a zároveň pôsobí na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK v Bratislave. Medzi jej výskumné témy patria korupcia, politicko-administratívne vzťahy, verejné obstarávanie a verejný sektor. Je spoluautorkou monografických prác E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách. Praha 2007; E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike. Bratislava 2010 a autorkou viacerých odborných štúdií.


Untitled Document

Matej Kurian, M. A. je programovým koordinátorom Transparency International Slovensko. Zaoberá sa skúmaním nedemokratických režimov, politickou a verejnou kontrolou. Medzi jeho doterajšie výstupy patria How to Steal the Vote: Typology of Elections in Non-democracies. MA Thesis CEU, Budapest, 2009 a štúdia Turkménsky sultanizmus podľa Nijazova: analýza režimu 1991 – 2006. In Středoevropské politické studie, 2007, roč. 9, č. 2-3.


Untitled Document

Gabriel Šípoš, M. Phil. je riaditeľom Transparency International Slovensko. Jeho výskumnými témami sú protikorupčné reformy a verejné obstarávanie. V spoluautorstve publikoval G. Šípoš, E. Sičáková-Beblavá, T. Jacko. Protikorupčné minimum 2010. Bratislava 2010 a G. Šípoš, I. Rončák, T. Jacko. Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy. Bratislava 2010.
Kontakt: sipos@transparency.sk; www.transparency.sk


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2011/02 Korupcia

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010

Emília Sičáková-Beblavá – Gabriel Šípoš – Matej Kurian