TÉMA TÉMA

Untitled Document

Na prelome 40. a 50. rokov 20. storočia nastúpili všetky krajiny v sovietskej sfére vplyvu cestu k pretvoreniu vidieka a poľnohospodárstva podľa sovietskeho modelu. Jeho násilné aplikovanie sprevádzala v Československu masová perzekúcia roľníkov a ich rodín. Vládnuci režim obhajoval svoje konanie voči nim „vyššími záujmami", jeho zmyslom však bola v prvom rade snaha o podriadenie si celej spoločnosti, v ktorej nebol priestor pre samostatne hospodáriaceho roľníka. Nástrojom tejto „prestavby" sa stali kolektívne poľnohospodárske výrobné organizácie, v Československu pomenované jednotné roľnícke družstvá. Cieľom predkladaného čísla Forum Historiae je upriamiť pozornosť na politický, ekonomický i spoločenský rozmer kolektivizácie ako fenoménu hospodárskych dejín, ktorý zasiahol a hlboko poznačil (nielen) slovenskú spoločnosť.

Forum Historiae 1/2016: (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie
Zostavovatelia: Martina Fiamová
Preklad z/do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Jazyková redaktorka (slovenský jazyk): Katarína Prekopová
Jazykový redaktor (český jazyk): Jan Hanzlík
Obrázok na titulnej strane: Letecký záber na vidiecku krajinu (1950, kataster Veľké Ripňany, okr. Topoľčany). Výrez z ortofotomapy (zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/).
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Viera Hlavová, Lukáš Novotný, József Ö. Kovács, Jiří Pernes, Katarína Popelková, Miroslav Sabol, Peter Slavkovský, Radek Soběhart, Jiří Urban, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Kolektivizace venkova v historiografii - dosavadní přístupy k tématu

Untitled Document
Jiří Urban
Summary

URBAN, Jiří: Collectivisation of the countryside in historiography - current approaches to the topic

The author discusses the development of historiography on the topic of rural collectivisation. He presents a critical literature research evaluating the approaches, and the benefits as well as limitations of the existing historiographic production related to the collectivisation of agriculture in communist countries. The author tries to give an overview of the current status, trends and objectives of the historical research, not only in Czechoslovak, Czech and Slovak historiography, but also in important and often inspirational works of world sovietology and works of East Asian studies related to the countryside and its collectivisation. In addition, he also offers a basic overview of the topic elaboration in the neighbouring, and also in some other, post-communist countries.

Keywords

Collectivisation, Historiography, Critical literature searches

Bibliografická informácia

Jiří Urban : Kolektivizace venkova v historiografii - dosavadní přístupy k tématu. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Jiří Urban, Ph.D. (1981) je absolventem magisterského studia soudobých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde rovněž završil postgraduální doktorské studium historie. Od roku 2005 se zabývá regionálním výzkumem československého venkova. Je autorem knihy Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého" procesu (Vyšehrad 2010) a spoluautorem tří dalších knih zaměřených na komunistickou a agrární historii Československa. Napsal řadu studií zaměřených na různá témata týkající se života v komunistickém Československu, v posledních letech se často soustředí na fenomén odporu proti násilně prosazované kolektivizaci. Od roku 2009 je zaměstnán v Praze jako vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, zároveň přednáší pro studenty oboru Soudobé dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.