TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Kaviarne v Žiline v rokoch 1918 - 1945

Untitled Document
Jakub Bielik
Summary

BIELIK, Jakub: The Cafés of Žilina, 1918 – 1945

The study provides a brief overview of the cafés situated in the city of Žilina during the period of the first Czechoslovakia and the first Slovak Republic. The development of selected cafés, that is, of café-type establishments (coffee houses and restaurants) is not comprehensively recorded from the start to the close of trading of the establishments, the study focuses exclusively on interbellum period. Considering the lack of specialized literature that deals with public houses in Žilina, especially coffee houses, the research relies exclusively on archival research of the records of the Bytča branch of the State Archive located in Žilina. The study mentions the most famous cafés of Žilina, the variety of goods they offered and the potential cultural program that was intended to attract the public.
Café culture developed in Žilina thanks to population growth (from 2,326 in the year 1850 to 11,996 in 1919) and industrial development in this important crossroad of the trade routes between Poland and the Bohemian lands, as well as the ideal opportunities for the establishment of small and medium-sized enterprises in the interbellum period.

Keywords

cafes; Žilina; Rémi; Slovan; Metropol

Bibliografická informácia

Jakub Bielik : Kaviarne v Žiline v rokoch 1918 - 1945. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Jakub Bielik, v rokoch 2007 – 2012 študoval odbor história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 – 2015 bol zamestnaný ako historik v Považskom múzeu v Žiline, v súčasnosti je učiteľom dejepisu na Základnej škole Partizánov v Považskej Bystrici. Je autorom článkov Prostitúcia v Žiline v medzivojnovom období a Taxislužby v Žiline v medzivojnovom období.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí