TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Karol Uhorský, rozprávkový princ

Untitled Document
Enikő Csukovits
Summary

Enikő Csukovits: Charles of Hungary: The Fabulous Prince

The medieval French chivalric romance, which narrates the adventurous life of Messire Charles de Hongrie, that is, Lord Charles of Hungary, and was written for being read aloud, presents through the figure of its hero the ideal knight to the presumed audience, the inhabitants of the French noble manors. The author of the romance as well as the place and time of its birth are unknown; it has survived in a single manuscript, presumably from the 16th century. Both the heroes and the scenes of the story are purely fictitios, and on the basis of the events concerning Hungary it is evident that the author knew nothing about Hungary. Yet it is not the only fictional history with regard to a Hungarian prince or princess. In general, none of the Hungarian princes or princesses has anything to do with real Hungarian history. It was merely in order to enhance the authority of their heroes that the authors of these histories represented them as members of dynasties which were little known to their readers but enjoyed fairly general reputation throughout Europe. In the late Middle Ages, that is, the 14th and 15th centuries, the Kingdom of Hungary was especially fit for this role, as is proved by the romances and legends cited in the present paper.

Bibliografická informácia

Enikő Csukovits : Karol Uhorský, rozprávkový princ. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. . ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Csukovits Enikő PhD. je vedúcou vedeckou pracovníčkou oddelenia stredoveku Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Jej vedecký záujem sa sústreďuje na politické a spoločenské pomery 14. – 15. storočia a na dejiny kultúry. Okrem niekoľkých desiatok vedeckých štúdií je zostavovateľkou viacerých publikácií (Z Bardejova do Prešporku. Spoločnosť súdnictvo a vzdelanosť v mestách v 13. – 17. storočí. Prešov – Bratislava, 2005 – aj v maďarskej verzii; Mátyás és a humanizmus. Budapest : Osiris Kiadó, 2008) a je autorkou monografií Középkori magyar zarándokok. Budapest, 2003; Az Anjouk birodalma 1301 – 1387. Budapest : Kossuth Kiadó, 2009. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2012/01 Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska

2012/02 Etnické stereotypy v historickom výskume