TÉMA TÉMA

Untitled Document

Téma politického myslenia v rámci slovenského národného hnutia v rokoch 1848 – 1914 je produkcii slovenských historikov za posledné roky skôr okrajovou. Túto problematiku však určite nemožno považovať za uspokojivo spracovanú. Naopak ponúka veľmi dobrý bádateľský a interpretačný potenciál. Jej pramenná základňa poskytuje množstvo ešte doposiaľ neprebádaného materiálu, a na druhej strane, existuje viacero na prvý pohľad uspokojujúco spracovaných problémov, ktoré možno interpretovať kvalitatívne novým spôsobom. Tieto skutočnosti nás motivovali pri výbere novej témy Forum Historiae. Pripravili sme sedem vedeckých štúdií (a dve recenzie), ktoré z rôznych uhľov pohľadu analyzujú konkrétne politické, resp. národno-ideologické koncepcie a fenomény. Hoci nepredkladáme ucelené spracovanie danej problematiky, ponúkané texty prinášajú viacero originálnych náhľadov a nových interpretácií a prispievajú k hlbšiemu poznaniu ideového a ideologického zázemia slovenského národného hnutia v danom období. Veríme, že tieto texty zaujmú širšiu odbornú obec a budú impulzom k ďalším novým spracovaniam tejto zaujímavej problematiky. 

Forum Historiae 2/2013: Slovenské politické myslenie 1848 - 1914
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD. - Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Matej Hanula, PhD.
Preklady z maďarčiny: Mgr. Diana Duchoňová; PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD. MA; PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: József Demmel, PhD.; Mgr. Karol Hollý, PhD.; Mgr. Dana Hučková, CSc.; PhDr. Tomáš Jahelka; Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.; PhDr. Pavol Krištof, PhD.; Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.; MSc. László Matus; PhDr. Peter Rusnák, PhD.; Mgr. Miloslav Szabó, PhD.
 
Forum Historiae 2/2013 "Slovenské politické myslenie 1848 - 1914" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

K rekonštrukcii mentálnych máp slovenského národotvorného myslenia

Untitled Document
Peter Rusnák
Recenzovaná publikácia

MARTINKOVIČ, Marcel (ed.). Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity – Towarzystwo Słowaków w Pol-sce, 2011, 342 s. ISBN 978-83-7490-430-8

Bibliografická informácia

Peter Rusnák : K rekonštrukcii mentálnych máp slovenského národotvorného myslenia. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Peter Rusnák, PhD. (1976) je odborným asistentom na Katedre etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Vo svojej vedeckej a pedagogickej činnosti sa zameriava na dejiny morálnej filozofie, ruské filozofické myslenie, filozofiu výchovy, komparatívnu a environmentálnu etiku. Absolvoval študijný pobyt na Lomonosovovej univerzite v Moskve (2005) zameraný na ruskú filozofiu. Je autorom viacerých vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Vydal monografiu Pravda, veda, symbol (Trnava : FF TU, 2008) a je spoluautorom monografie Fenomén krásy v slovanskom myslení (Trnava : FF TU, 2011).
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914