TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

K problematike názorovej diferenciácie reflexií povahy historiografie

Untitled Document
Juraj Šuch
Summary

Juraj Šuch: A Note on the Different Opinions Regarding the Nature of History

The author deals with the problem of different opinions regarding the nature of history. He presents an objection to the typology that distinguishes between ontological, epistemological, and linguistic paradigmes. From his understanding of the nature history, and Brian Fay`s typology, he distinguishes two poles: positons of constructivism and reconstructivism. In dealing with the problem of the nature of history, he considers five constitutive factors that where formulated by Jörn Rüsen. In the view of the autor of this article unclear impact of these factors is source of different opinions regarding the nature of history. Accoroding to his opinion the most relevant impact to construction of narrative history has theoretico-ideological framework.

Bibliografická informácia

Juraj Šuch : K problematike názorovej diferenciácie reflexií povahy historiografie. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Šuch, PhD. je odborným asistentom na Katedre filozofických vied Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zaoberá sa filozofiou dejín, predovšetkým naratívnou filozofiou dejín H. Whitea a F. Ankersmita.

Kontakt

Juraj.Such@umb.sk