TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

K problematike aristokracie v Trnave v 17. a v 18. storočí

Untitled Document
Diana Duchoňová
Summary

Diana Duchoňová: On the Issue of the Nobility in Trnava in the 17th and 18th Centuries

The case study attempts to review older opinions on the mostly negative impact of the nobility settling down in Hungarian towns. On the example of the free royal city of Trnava (Nagyszombat, Tyrnau), the author analyses the political and economic activities and the lifestyle of the nobility. By the 17th century the towns became temporary or permanent places of residence of the nobility, places where they received education, held official functions, spent their free time, acquired luxurious or precious goods and, last but not least, it was a place where they presented themselves. In detail, the study also deals with development of the tax rates for the nobility in the 17thand 18th centuries and their strategies to avoid paying taxes.

Keywords

Alltagsgeschichte; Trnava; Nagyszombat; Tyrnau; town municipality; Hungarian nobility

Bibliografická informácia

Diana Duchoňová : K problematike aristokracie v Trnave v 17. a v 18. storočí. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Diana Duchoňová, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou oddelenia novovekých dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Zameriava sa na problematiku výskumu aristokratických rodov, dejín každodennosti a historickej kriminológie. Je autorkou vedeckej monografie Palatín Mikuláš Esterházy a jeho dvor. Spoločnosť, normy, rituály každodennosti (2013) a spoluautorkou vedeckých publikácií Zločin v meste. Kriminalita a každodennosť v ranonovovekom Pezinku (2014) a Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku : radosti slávností, strasti každodennosti (2016).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE