TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov

Untitled Document
Ján Lukačka
Summary

Ján Lukačka: On the Ethnic Origin of the Magnate Clan Hont-Poznan (Hont-Pázmany)

Research of the oldest aristocratic clans in Hungary encounters several difficulties. Sources of the period until as late as the 12th century usually noted only names of nobles without any mention of their family affiliation, nor any other genealogical relation, such as father or grandfather. Therefore, genealogical trees of most Hungarian aristocratic families can be put together only from the 13th century.  However, there are some exceptions, such as the Hont-Poznans, an exceptional family that is written into the early medieval history of Hungary.  The chronicler Simon of Kéza states in his Gesta Hunnorum et Hungarorum written around 1282 that they were two blood brothers coming from Swabia in Germany. This fact was without any verification or scrutiny taken for granted by older as well as contemporary Hungarian medievalists.  
The first among Slovak historians to examine the origin and position of the Hont-Poznans in Hungary was Juraj Hodál. In his study from 1946 he claimed that the above mentioned clan was not of German, but of local Slovak origin. His affirmation was based on the analyses of used family names and by localization of the clan's oldest land possessions. His arguments prove that Hont and Poznan were not brothers as their family possessions were separate at first and the two families fused only in the 12th century.  In the 13th century the name was hungarised into Hunt-Pazman and according to some popular etymology also the Honts´ original coat of arms was changed.
The study focuses on those aspects of the research of the Hont-Poznans that were overlooked by Juraj Hodál, who did not fully realise the importance of the "name criterion." The name criterion is a method based on the common phenomenon of the early medieval period when certain significant names in individual families were periodically repeated. The custom is an evidence of a strong surviving cult of ancestors.
The author made up a genealogical table of the Poznan family, distinguishing two major and some other side family lines from the half of the 12th century. The founder of the first major line was Kozma. His four grandsons living in the second half of the 12th century founded four main lines of the family. All the other Poznans were logically integrated in the other major line, whose founder was comes Mojš (Moses).
Their hereditary lands formed large units and lied in the middle and north parts of the Nitra and Váh rivers area, whereas lands acquired later were mixed with those of the king and jobagiones and were situated in the southern parts of present day Slovakia. Most of the lands of Hont-Poznans were situated behind the river Dráva (ultra Dravam) and as there had been no donation charters for these lands it can be assumed that these were the oldest family possessions. The author's supposes that the family was probably granted these lands by the generous donation of the young prince Stephen in 997, as a reward for his retinue led by the very Hont-Poznans who defeated the king's opponent and uncle Kopáň (Cuppan/Koppány).

Keywords

Kingdom of Hungary, high middle ages, aristocracy, ethnic origin, ethnicity

Bibliografická informácia

Ján Lukačka : K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. pedagogicky pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj na Historickom ústave SAV na oddelení stredovekých dejín. Zaoberá sa výskumom šľachty v období stredoveku so zvláštnym zreteľom na Nitriansku stolicu, ako ja problematikou stredovekých miest. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok obecných a mestských  monografií, syntetických i encyklopedických diel, množstva vedeckých štúdií a monografií (Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Minor, 2002. - 156 s).                                                                                   


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI