TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika

Untitled Document
Michal Kšiňan
Summary

Michal Kšiňan: The Individual in Society: An Essay on the Biographical Approach - the Example of M. R. Štefánik

The author deals with the methodology of biographical genre what is an absolutely ignored theme in Slovakia. He tries to answer the question in what way is the performance of an individual socially conditioned. His article is based on an analysis of the book of Lucien Febvre Le problème de l´incroyance au 16e siècle, La religion de Rabelais; the Pierre Bourdieu's article L´illusion Biographique; the book Saint Louis by Jacques le Goff; as well as methodology of approach of Jean Lacouture's. Then author analyses a specific case – how the home environment influenced development of political views of M. R. Štefánik which can be considered rather conservative. Štefánik's attitude to democracy was to a big extent determined by his home environment what means that it did not depend on his autonomous decision only. In the end of his article, the author points out to the ambiguous attitude of Štefánik's collaborators from the Czecho–Slovak resistance as for his cult. On the one hand they strongly supported it but on the other they conducted a whispering campaign against him and as a matter of fact, in favour of themselves.

Bibliografická informácia

Michal Kšiňan : Jedinec v spoločnosti. Úvaha o biografickom prístupe na príklade M. R. Štefánika. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Michal Kšiňan, MAS., PhD. obhájil dizertačnú prácu na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne a v Historickom ústavu SAV, kde aj momentálne pôsobí. Publikoval viacero článkov o M. R. Štefánikovi, ale aj o francúzskej historiografii či identitách. Je autorom knihy Milan Rastislav Štefánik (2012), zostavovateľom publikácie Komunisti a povstania. Communists and Uprisings (2012) a spoluautorom kniny La mémoire conservée du général Milan Rastislav Štefánik dans les archives du Service historique de la Défense (2008), ktorej slovenský preklad vyšiel v roku 2009. Získal viacero štipendií a ocenení, medzi ínými aj prestížnu cenu Študentská osobnosť Slovenska, cena prezidenta SR za rok 2011.

Viac: http://www.history.sav.sk/cv/
ksinan_michal.pdf


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí