TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Interpretácia husitských vojen v slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia

Untitled Document
Georgij P. Meľnikov
Summary

G. P. Meľnikov: A Hussite Wars Interpretation in the Slovak Historiography in the Second Half of the 20th Century

This study deals with changes and reversals in Hussite Wars´ interpretations which have been presented by the Slovak historiography since the 1960s until now. The Hussite Wars and their influence have been one of the most important topics of both Czech and Slovak national histories, either based on a nationalistic or class viewpoint.  These wars were incorporated in both socialistic and nationalistic narrative.
Because of this reason, interpretative variations of this topic reflected changes of contemporary social and historical conditions more than changes of scientific paradigms. This paper analyses how interpretations of individual historical events or personalities were changing essentially in dependence on ideological changes (e.g. even in works of the same historian). The source base remained almost unaltered, though. The interpretations have been developing according to the ideological transformations in Czechoslovak and Slovak society, including changes of official ideological dogmata of the Communist power applied in historiography.
Interpretations in the last half of the century have been determined by the presence of two main ideologems: the ideologem of the class conflict and the ideologem of the Czech-Slovak unity. The year 1993 was a significant milestone as the state ideology was changed and both former ideologems lost their place within the Hussite Wars´ interpretation. The topic itself lost its exclusive position in the Slovak historiography and the national narrative either. As far as the perception of the Hussite Wars in Slovakia is concerned, after decades of a positive (though internally contradictory) evaluation, the negative assessment has started to prevail.

Keywords

Hussite Wars, Slovakia, Middle Ages, Ideology, Interpretation, Historiography

Bibliografická informácia

Georgij P. Meľnikov : Interpretácia husitských vojen v slovenskej historiografii v druhej polovici 20. storočia. In Forum Historiae, 2014, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. Georgij P. Meľnikov, kandidát historických vied, vyštudoval Fakultu histórie na Moskovskej štátnej univerzite. V roku 1977 obhájil dizertačnú prácu na tému Sociálna štruktúra a politický boj v českom meste v prvej polovici 16. storočia. Do roku 1992 pracoval v Ústave slavistiky Ruskej akadémie vied. Od roku 1994 pôsobí v Štátnej akadémii slovanských kultúr v Moskve, kde je členom vedeckej rady akadémie, dekanom fakulty kulturológie a riaditeľom Centra výskumu slovanských kultúr. Je autorom monografie Kultúra zahraničných slovanských národov (Moskva : Interpraks, 1994) a zostavovateľom trojzväzkovej práce Dejiny kultúr slovanských národov (Moskva : GASK, 2003 – 2008)
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)