TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Intelektuálna biografia Haydena Whita. Úvod do problematiky

Untitled Document
Ewa Domańska
Summary

Ewa Domańska: Hayden White's Intellectual Biography: An Introduction

This article is an attempt to represent Hayden White's writing and teaching career in terms of Giambattista Vico's poetic logic and theory of the development of human consciousness, which passes through four distinct stages, proceeding from one to the next by way of turns (tropic transitions). Each stage corresponds to a trope, a kind of shifter: metaphor, metonymy, synecdoche, irony. According to this pattern, culural life begins with metaphor and ends with irony, with a final return (ricorso) to metaphor. The article proposes that Hayden White's intellectual biography is defined by two master tropes: metaphor and irony. The latter, more often manifested in public, is related to his practice of science as a profession, while the former constitutes a sort of existential foundation, expressing itself in his practice of science as a vocation, to use Max Weber's phrase.
The text proposes to distinguish the following stages in White's intellectual biography that also helps to follow recent history of the theory of history: 1) the mid-fifties through the sixties ("Collingwood and Toynbee", 1956; "The Burden of History", 1966) are the [stage] of the "generation and ripening" of White's research interests and can be described as a "speculative-idealistic phase" in which he was primarily concerned with questions of intellectual history, the role of historical knowledge in the contemporary world, and the speculative philosophy of history; 2) the seventies (Metahistory, 1973 and Tropics of Discourse, 1978) can be described as "a narrative and tropic phase," characterized by research into the structure of historical narrative, the tropic elements of various kinds of discourse, and their functions; 3) the eighties and early nineties (The Content of the Form, 1987; "Historical Emplotment and the Problem of Truth", 1992) are the "representational stage," defined by inquiry into the relationship between narrative discourse and historical representation. Its governing trope is synecdoche, manifested in the concretization of White's theory, which becomes conceptually tight; 4) the mid-nineties up to the present day (Figural Realism, 1999; "Cosmos, Chaos, and Sequence in Historiological Representation", 1999; debates with Roger Chartier, 1995; Arthur Marwick, 1995; Georg Iggers, 2000 and numerous interviews) can be described as "the ethical and figural phase." White resumes his interest in Auerbach's concept of the figura, its role in historical narrative, the question of figural causality, which he explores in the context of broader reflection on the uses and abuses of history in Western culture, the burden of history, the role of memory and forgetting, as well as ethics and the historian's accountability. White incorporates into his vocabulary such speculative concepts as kairos, crisis, catastrophe, and utopia. This stage marks a return to metaphor. White's recapitulation of his work also concludes the predominance of the narrativist approach in historical theory and prepares the ground for the emergence of new research trends.

Bibliografická informácia

Ewa Domańska : Intelektuálna biografia Haydena Whita. Úvod do problematiky. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Ewa Domańska je poprednou predstaviteľkou súčasnej teórie histórie a žiačkou prof. J. Topolského. Vyučuje metodológiu histórie a teóriu a históriu historiografie na Historickom inštitúte Univerzity Adama Miczkiewicza v Poznani. Od roku 2002 ako hosťujúca profesorka vedie semináre na Department of Antropology na Stanfordskej univerzite (USA). Zaoberá sa súčasnou angloamerickou teóriou historiografie, traseológiou (teóriou stôp minulosti), porovnávacou teóriou sociálnych a humanitných vied a posthumanistikou. Je členkou redakčných rád viacerých významných vedeckých periodík (Storia della Storiografia, Historyka) a komisií (Program chair International Comission of Theory and History of Historiography).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia