TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815

Untitled Document
Dušan Kováč
Summary

KOVÁČ, Dušan: The Illusion of Greatness. Austria and the "Sortie de la Guerre" 1812–1815.

The article deals with the process of exiting of Austria from the war with Napoleon. Up to 1813, Austria lost one battle after another, probably experiencing the greatest humiliation in its history at the Battles of Austerlitz and Wagram. It had to abandon the so-called Holy Roman Empire; and eventually, if unwillingly, became an ally of Napoleon's France; Francis II had to marry his own daughter to Napoleon. As the ally of Bonaparte, he was threatened by unpleasant defeat in the war with Russia. Finally, however, Austria and its new Emperor (Francis I, as the emperor of the new Austrian Empire), emerged as a proud victor from the Napoleonic Wars. Most authors ascribe this victory to the Austrian Chancellor Metternich. While acknowledging the diplomatic mastery of Metternich, the author of this contribution also points out that by chance events which Metternich could not have foreseen also played a role in the whole process. The amazing victory documented at the Congress of Vienna, however, was fateful for Austria in several aspects. This Central-European power had succumbed to the illusion of its own greatness which prevented it from seeing its true position in 19th-century Europe.

Keywords

Napoleonic Wars, Metternich, Austria, Congress of Vienna, international relations

Bibliografická informácia

Dušan Kováč : Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.
Oddelenie dejín 19. storočia
Historický ústav SAV,
P. O. Box 198,
Klemensova 19,
814 99 Bratislava