TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Ideológia: hranice jedného konceptu

Untitled Document
László Vörös
Summary

László Vörös: Ideology: Boundaries of a concept

Terry Eagleton, a prominent current theoretician of ideology, claims in the introduction to his well-known book Ideology. An Introduction (1991) that no one has ever come with a single satisfactory definition of ideology and in this respect he will not be an exception either. Then, he lists seventeen different meanings of the term ideology used nowadays (that is, in the 1990s) in both public and academic discourse. Some of these meanings are actually contradictory, some are judgmental – negative and/or pejorative and other are neutral. The number of concepts of ideology and the heterogeneity of contexts in which these are applied will probably be even much more extensive than Eagleton´s list of seventeen meanings suggest. This is one of the reasons why some scholars are trying to avoid working with the term ideology nowadays. They claim that the conceptual boundary lines this term is referring to are hopelessly wide and blurred that its usage could be confusing, or – even worse – misleading. Is this skepticism justifiable? Is it indeed impossible to save ideology as a concept for social scientific analysis? What is the situation like as far as the historiography is concerned? Is it plausible to use ideology as an analytical concept in historical research of past social and political (or also cultural or religious) realities? Or should we rather limit ourselves to the begriffsgeschichte of ideology? The safe ground, where the "ideology" (that is, history of various concepts and of their presence in discourses and ultimately their impact on social realities) would be merely the subject of historians interest, but not a critical conceptual tool for interpretation? This paper deals with authors – K. Marx, F. Engels and K. Mannheim – who developed some of the most influential theories of ideology in the 19th and the first half of the 20th century. In particular, I focus on epistemological points of departure of these theoreticians. In conclusion, I attempt to offer an answer to the question whether ideology might be or should not be a concept for both social scientific and historical analysis.

Keywords

ideology, category of historical analyses, Destutt de Tracy, Marx, Engels, Mannheim

Bibliografická informácia

László Vörös : Ideológia: hranice jedného konceptu. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. László Vörös, PhD. je vedeckým pracovníkom na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa teóriou dejín, nacionalizmom v dejepisectve a dejinami nacionalizmu v stredoeurópskom priestore v období druhej polovice 19. a začiatkom 20. storočia. Je autorom monografie Analytická historiografia versus národné dejiny. „Národ" ako sociálna reprezentácia. Pisa (2010), a od júla 2013 šéfredaktorom časopisu Forum Historiae.
 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2011/02 Korupcia

2014/01 Ideológia v priestore a čase

KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI