TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vedecké aktivity v rámci slovenskej národoveckej society pred rokom 1918 sú často charakterizované ako amatérske a nadšenecké. Toto hodnotenie je v mnohých ohľadoch oprávnené, pričom jednu z hlavných príčin treba vidieť v absencii inštitucionálneho zázemia, nevyhnutného pre profesionalizáciu a špecializáciu jednotlivých vedeckých aktivít slovenskej inteligencie. Zásadný politický medzník, ktorý predstavuje rok 1918, sa celkom prirodzene významným spôsobom odzrkadlil aj v rámci dejín vedy na Slovensku, ktoré sa po prvýkrát konštituovalo ako územnosprávna jednotka v novom štáte.
Cieľom tohto čísla Forum Historiae je ponúknuť analýzu inštitucionálnych predpokladov vývoja vedy na Slovensku po roku 1918 prostredníctvom doposiaľ nepreskúmaných, resp. málo známych aspektov.

Forum Historiae 1/2011: Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po roku 1918
Zostavovatelia: Mgr. Karol Hollý, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., PhDr. Milan Ducháček, PhDr. Anna Falisová, CSc., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Adam Hudek, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Miroslav Sabol, PhD., prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Hudek, Adam: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968.

Untitled Document
Valerián Bystrický
Recenzovaná publikácia

Hudek, Adam. Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968. Bratislava : Historický ústav, 2010. 252 s. ISBN: 978-80-970302-3-0

Bibliografická informácia

Valerián Bystrický : Hudek, Adam: Najpolitickejšia veda. Slovenská historiografia v rokoch 1948 - 1968.. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc., je samostatným vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa slovenskými a všeobecnými dejinami prvej polovice 20. storočia. Vo výskume kladie dôraz na otázky bezpečnosti ČSR v 30. rokoch a na dôsledky jesennej krízy 1938 na vnútropolitické a medzinárodné dianie. Je autorom viacerých monografií s touto tematikou, napr. Od autonómie k vzniku Slovenského štátu (Bratislava 2008), spoluautorom a zostavovateľom mnohých publikácií a edícií dokumentov (napr. Vznik Slovenského štátu I, II, spolueditori R. Letz, O. Podolec, Bratislava 2007, 2008).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918