TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Hľadanie pôvodu a bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie počas 19. storočia.

Untitled Document
Herman Paul, Bart Wallet
Summary

Herman Paul and Bart Wallet: A Quest for Origins and a Battle over Principles: Dutch Reformation Commemorations in the 19th Century

This essay is a first exploration of nineteenth-century Dutch Protestant memory culture. Using Reformation commemorations as our case study, we show that the appropriation of Luther and Calvin for group identity purposes underwent a twofold transition in the century between 1817 and 1917. Whereas the unity of Dutch Protestantism was a dominant theme during the first decades of the nineteenth century, the Reformation became increasingly used as an instrument for justifying subgroup identities. Simultaneously, a past-oriented discourse (the Reformation as 'origin') was gradually abandoned in favour of a future-oriented discourse (Reformation 'principles' that ought to be obeyed and applied). This, we argue, distinguished Dutch Protestant memory culture both from national commemorative discourse and from Protestant memory cultures abroad.

Bibliografická informácia

Herman Paul, Bart Wallet : Hľadanie pôvodu a bitka o princípy: Holandské pripomínanie si reformácie počas 19. storočia.. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Herman Paul, Ph.D., prednáša teóriu dejín na Univerzite v Leidene a spolupracuje na výskume moderných intelektuálnych dejín na Univerzite v Groningene. Okrem toho svoj výskum a publikačnú činnosť zameriava na filozofiu histórie, historiografiu a  náboženské dejiny. Je autorom viacerých špecializovaných štúdií a monografie o Haydenovi Whitovi.


Untitled Document

 Bart Wallet

Historicus/Historian
Vrije Universiteit Amsterdam
History Department
Faculty of Humanities
Historisch Documentatiecentrum
Hoofdgebouw
De Boelelaan 1105
1081 HV  Amsterdam


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE