TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vzťah medzi dejinami a pamäťou predstavuje lákavú tému do diskusie. Tieto dva fenomény sú často spájané, ale aj zamieňané. V niektorých prípadoch sa dokonca kvalitatívne ani nerozlišuje medzi spomienkami súčasníkov a výsledkami historickej analýzy. Pritom, tieto sa môžu zásadne líšiť, ale zároveň byť obe spoločensky prijateľné.
Tohtoročné prvé číslo Forum Historiae Vám v rubrike Štúdie prináša štúdie, ktoré sa z rôznych uhlov pohľadu venujú práve vzťahu spomínania a historiografie. V Materiáloch uverejňujeme dve recenzie a starší text významného slovenského historika Daniela Rapanta. Diskusia pokračuje na široko položené otázky z minulého čísla. V portálovej časti Forum Historiae pribúdajú predovšetkým voľne stiahnuteľné publikácie a informácie o budúcich podujatiach.

Forum Historiae 1/2008: Variácie s pamäťou a dejinami
Zostavovatelia: Miroslav Michela
Preklady z angličtiny:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Karol Hollý, Rudolf Chmel, Milan Olejník, Herman Paul, Jan Randák, Juraj Šuch, Natália Veselská, Bart Wallet
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti

Untitled Document
Jan Randák
Summary

Jan Randák: History in the Present and Future Public Sphere: Some Thoughts on History and Memory

Bibliografická informácia

Jan Randák : Historie v současném i budoucím veřejném prostoru - úvahy o dějinách a paměti. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Jan Randák, Ph.D. působí jako odborný asistent pro soudobé dějiny na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Odborně se zabývá českými moderními a soudobými dějinami ve středoevropském kontextu, konkrétně politikou dějin a kulturou vzpomínání. Momentálně připravuje monografii věnující se vytváření husitských revolučních tradic v Československu v době počátků komunistické diktatury po roce 1948.


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2014/01 Ideológia v priestore a čase