TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Historický výskum národných hnutí a koncept socialistického patriotizmu v Československu, Maďarsku a stredo-východnej Európe v rokoch 1956 - 1970

Untitled Document
Michal Kopeček
Summary

Michal Kopeček: Historical Research of National Movements and the Concept of Socialist Patriotism in Czechoslovakia, Hungary and Central-Eastern Europe in the Years 1956 - 1970

The central axis of the essay represents the tricky relationship between the politically promoted and ideologically driven concept of ‘socialist patriotism' and the Marxist historical studies of nation-building in East- Central Europe. It starts with a short overview of the ambiguous relationship of radical socialist movements and communist parties in the region to national or nationality question until the end of WWII that foreshadowed the even more complicated development during the communist parties‘ dictatorial rule. The bulk of the essay concentrates on the period between 1956 and 1970. Even though the arguments involved are drawn from the broader geographical area of East Central Europe, in detail the story concentrates primarily on the examples of Czechoslovakia and Hungary. It shows that a direct connection between the concept of ‘socialist patriotism' and the reconsideration of national history and identity that was supposed to prepare a way for a new stage of historical nation-building has been explicitly discussed only in Hungary. The Czechoslovak example, nevertheless, demonstrates that the same potential connection has been tacitly tested by critical Marxist historians, philosophers, and revisionist intellectuals also elsewhere.

Keywords

socialist patriotism, nation, national movements, nationality question, nationalism, Marxism, Czechoslovakia, Hungary

Bibliografická informácia

Michal Kopeček : Historický výskum národných hnutí a koncept socialistického patriotizmu v Československu, Maďarsku a stredo-východnej Európe v rokoch 1956 - 1970. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Michal Kopeček, PhD., je historik, pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe. Prednáša na Ústave českých dejín, FF UK Praha. Zaoberá sa dejinami politického myslenia v strednej Európe, dejinami štátneho socializmu a post-socializmu.

Kontakt

kopecek@usd.cas.cz