TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Historické krajinné štruktúry Kysúc. Fragmenty histórie

Untitled Document
Peter Jančura - Iveta Bohálová
Summary

Jančura, Peter - Bohálová, Iveta: Historical Landscape Structures in the Kysuce Region. Fragments of History

The article is about the specific phenomenon of the landscape-aesthetic assessment of the historical attributes of landscapes. Such a research focus has a tradition of more than 20 years; however, relatively few areas have been considered in detail in this way. At the beginning, there was a task assigned by the Ministry of the Environment of the Slovak Republic following the European Landscape Convention - Determination of Landscape Criteria for the Re-Evaluation of Protected Areas of Slovakia. The aim of the task, started in 2007, was the participation of the Slovak Environment Agency in the process of the re-evaluation of the network of protected areas in cooperation with the State Nature Conservancy of Slovak Republic. The Biele Karpaty Protected Landscape Area was a pilot area from 2008 to 2010. In 2010-2016, the Kysuce Protected Landscape Area was also examined.

Based on observations we can state that each system is composed of various differential elements or components, both within space and time. The diversity of the landscape does not lie only in the transformation of a relief or an arrangement of the landscape surface. The landscape is "homogeneous" both in terms of its shape and "history". It has a diverse "age" structure, and it was formed at different periods of time. How can we see the landscape's history in the landscape? What happened in the past must have inevitably left some trace in the landscape. Transformations of its relief, ruins, traces of routes, monuments... They are part of the landscape's memory. If we examine only the current state of the landscape, we will only draw from "immovable" and relatively unchanging (static) traces. However, if we examine the features of the landscape over the development of time, they become the basis to learn about the changes (transformation, dynamics) of the landscape over time. In this way, we can compare the states of the landscape structures over various time horizons. Older units, different in terms of time and age, are different from the current ones. We call them historical landscape structures. This article is focused on the historical landscape structures in Kysuce.

Keywords

Historic landscape structures, settling, location of settlements, "plužiny" (agricultural plots near villages), "zárubky" (equal divisions of the plots)

Bibliografická informácia

Peter Jančura - Iveta Bohálová : Historické krajinné štruktúry Kysúc. Fragmenty histórie. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. et Mgr. Iveta Bohálová pracuje v Slovenskej agentúre životného prostredia. Venuje sa geografii, charakteristickému vzhľadu krajiny, geografickým informačným systémom.


Untitled Document

Doc. Ing. Peter Jančura PhD. pôsobí na Technickej univerzite vo Zvolene (Fakulta ekológie a environmentalistiky, Katedra plánovania a tvorby krajiny). Venuje sa krajinnej ekológii, historickým krajinným štruktúram, typológii a axiológii krajiny, krajinnému rázu, ikonografii krajiny.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti