TÉMA TÉMA

Untitled Document

Čo je predmetom historického textu? Akým spôsobom sú prezentované výsledky historických výskumov? K čomu vlastne tieto výskumy referujú? Odpovede na tieto otázky hľadajú teoretici histórie, zatiaľ čo samotní historici ich spravidla (prinajmenšom v kontexte slovenskej inštitucionalizovanej historiografie) ignorujú. Jedným z najviac viditeľných dôsledkov tejto absencie teoretickej reflexie je recyklovanie zaužívaných historiografických stereotypov, samozrejmé používanie pojmov a schém, ktorých obsah je z analytického hľadiska často pochybný, resp. neudržateľný. Pokiaľ chceme eliminovať produkciu historických poznatkov tohto druhu, je nevyhnutná teoretická reflexia historikov o povahe vlastnej disciplíny. Tento cieľ si pred seba kladie aj toto číslo Forum Historiae. Prináša sedem štúdií a tri recenzie, ktoré rôznym spôsobom analyzujú implikácie naratívnej formy a ideologickej podmienenosti historického textu pre povahu historického poznania.

Forum Historiae 2/2009: Historická narácia, ideológia a historiografia
Zostavovatelia: Karol Hollý
Preklady z poľštiny: Karol Hollý, Miroslav Zumrik
Preklady z angličtiny: László Vörös, Eugen Zeleňák
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Ewa Domańska, Juraj Dvorský, Karol Hollý, Piotr H. Kosicki, Alexander Maxwell, Jan Mervart, Herman Paul, Jan Pomorski, Jan Randák, Eugen Zeleňák
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Historická narácia ako politický program. Analýza obrazov minulosti v programových textoch slovenského národného hnutia z rokov 1848 a 1861

Untitled Document
Karol Hollý
Summary

Karol Hollý: Historical Narrative as Politics: An Analysis of Images of the Past in Political Programs of the Slovak National Movement from 1848 and 1861.
The author analyzes the program documents of the Slovak national movement as historiographical sources. He focuses on historical thinking of Slovak patriots in the year of revolution 1848 and then in the early 1860s. He compares the two fundamental political documents of the national movement, namely the "Requests of the Slovak Nation" (1848) and the "Memorandum of the Slovak Nation" (1861). In the later the Slovak politicians proposed a fundamentally different discourse in comparison to the "Requests" (1848). Its most important feature is that Hungarians are no longer represented as the oppressors of the Slovak nation. The primacy of the Slovak history over the history of the Magyars is expressed in the "Memorandum" only as a matter of chronology: the Slovaks have occupied the territory of the later Kingdom of Hungary for a long time before the Magyars. The arrival of the latter in the 10th century, however, was not considered a tragedy - on the contrary, according to the authors of the "Memorandum" it was followed by a harmonious coexistence of the two nations. Thus the motive of the "hundreds of years lasting national oppression" that was prominently featured in the 1848's "Requests" was abandoned altogether by the early 1860s. The author also has analyzed the "Declaration of Matica slovenská" (1863) and other period documents of the Slovak national movement to confirm that the abandonment of the "oppression" motive was a deliberate political strategy. Based on wider national ideology context of the period. He emphasizes that the images of the past in political (ideological) documents have to be analyzed in narrow context of actual political or ideological objectives pursued by their authors.

Keywords

historical narrative, political program, Slovak national movement, 1848, 1861, Requests of the Slovak nation, Memorandum of the Slovak nation

Bibliografická informácia

Karol Hollý : Historická narácia ako politický program. Analýza obrazov minulosti v programových textoch slovenského národného hnutia z rokov 1848 a 1861. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Karol Hollý, PhD. (1980) pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Historickom ústave SAV. Svoj výskum zameriava najmä na analýzu diskurzu slovenského národného hnutia na prelome 19. a 20. storočia (historické myslenie, ženská emancipácia, snahy o vedecké aktivity), dejiny slovenskej komunity v Nadlaku na prelome 19. a 20. storočia, dejiny inštitucionalizácie vedy na Slovensku v medzivojnovom období, ako aj na dejiny ochrany prírody, resp. prírodovedného výskumu na Slovensku v medzivojnovom období. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/01 Variácie s pamäťou a dejinami

2009/02 Historická narácia, ideológia a historiografia

2011/01 Inštitucionálne predpoklady vývoja vedy na Slovensku po 1918

2013/02 Slovenské politické myslenie 1848 - 1914

2017/01 Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti