TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia "židovskej otázky" na Slovensku v rokoch 1938 - 1945

Untitled Document
Ivan Kamenec
2011/2: Korupcia  Štúdie
Summary

Ivan Kamenec: The Phenomenon of Corruption and Jewish Question Solution Process in Slovakia in the Years 1938 – 1945

Corruption in various forms was always a part of the solution of the Jewish question in Slovakia during the years 1938 – 1945. However, local circumstances eased the situation in that that even the most severe anti-Semitic state provisions made concessions to granting some exceptions, for which one had to pay. It was common, by the public gratefully acknowledged norm of social behaviour, accepted also by the persecuted Jewish community. During full-scale elimination of Jews from the public life the corruption took primarily primitive forms of individual or group threats and blackmailing. Later, it was indirectly organised and supported by the regime.  First, by the means of aryanization process, that is forced transformation of all the Jewish propriety to the hands of "Aryans." Corruption flourished both in the process of assigning aryanization decrees and in the course of breakup value assessment of transformed businesses. Both processes were accompanied by bribes, intrigues, mutual denunciations, favouritism and especially by the devastation of economic values. Home as well as German intelligence services reports pointed out that aryanization process in Slovakia degraded into a wild swindle and unscrupulous enrichment of individuals, especially protégés of the regime. When deportation of Slovak Jews into Nazis extermination camps started in 1942, it gave impetus to another wave of corruption based on new goals. Apart from individual bribes, it was also the illegal Work group that emerged at the Ústredňa Židov (UZ, Jewish Central Organization), that unsuccessfully tried to stop or at least moderate the speed of transportation of both home and foreign Jews to the death camps by high sums of foreign exchanges to Slovak and German officials. More successful were the bribes of the Work group aimed at the life conditions improvement of prisoners in the Jewish work camps and centres in Slovakia.

Bibliografická informácia

Ivan Kamenec : Fenomén korupcie v procese tzv. riešenia "židovskej otázky" na Slovensku v rokoch 1938 - 1945. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu politických a kultúrnych dejín Slovenska v 20. storočí, s osobitným prihliadnutím na problematiku politického systému vojnovej Slovenskej republiky. Obzvlášť sa špecializuje na spracúvanie tematiky holokaustu na Slovensku v kontexte širšieho spoločenského vývoja. Medzi jeho najdôležitejšie vedecké práce patria monografie: Po stopách tragédie (1991, v r. 2007 aj v anglickom preklade); Slovenský štát (1992, v 1994 aj v maďarskom preklade pod názvom Trauma); Tragédia politika, kňaza a človeka – Jozef Tiso (1998, v 2001 aj v poľskom preklade); Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000); Slovenský štát v obrazoch (2007); Spoločnosť, politika historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí (2009).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE