TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

Etnické stereotypy v období nacionalizmu: problémy a výzvy. (Úvod)

Untitled Document
Gabriela Dudeková
Summary

Gabriela Dudeková: Ethnic Stereotypes in the Age of Nationalism: Problems and Challenges. An Introduction

The article represents the introduction to a revue issue which is devoted to the question of ethnic stereotypes research. The author defines stereotypes as simplified mental images and representations of the world, describes their basic functions, including their cognitive, psychological and socializing functions, and their importance in forming and strengthening a group identity of an individual. The attention is paid to the significance of ethnic stereotypes in the period of modern nationalism, to the ways of their depiction in various media and mostly to their application in political dominance struggle in which ethnic and national stereotypes became tools for political manipulation. Despite the fact that there is the current trend and effort to overcome ethnic and national stereotypes, also with the intentional help of the European Union, purposeful endeavor is required. This struggle could be supported by the research of Slovak social scientists, including historians. They point out the same functions and schemes of stereotype emergence and mutual connection of stereotypical images about "typical features" of particular ethnic minorities. All this is conducted by the analysis of stereotypical images of various ethnic minorities in multicultural atmosphere of the Habsburg Monarchy and its succession states. It is therefore important to scrutinize the stereotypical images about "us" and "the others" by reciprocal relation and comparison (auto- and hetero-stereotypes, mutual ethnic stereotypes of particular dominant and subordinate nations). The author mentions several conclusions from the latest research works of Slovak historians and social anthropologists and highlights possible directions of future research. The author considers a comparative aspect and the examination of ethnic stereotypes in the context of different types of collective identities (regional, confessional, racial, social) as the most crucial. Furthermore, the author emphasizes the importance of the research into the reciprocal interconnection of ethnic, social and racial stereotypes, especially in the depiction of Romanies and Jews. The study of ethnic and national stereotypes is also a very significant field in historiography.

Bibliografická informácia

Gabriela Dudeková : Etnické stereotypy v období nacionalizmu: problémy a výzvy. (Úvod). In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. je samostatnou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV. Špecializuje sa na sociálne dejiny územia Slovenska v 19. a 20. storočí, osobitne na dejiny sociálnej starostlivosti a sociálnej politiky, dejiny rodových vzťahov a sociálne pozadie prvej svetovej vojny. Okrem syntézy dejín prvej svetovej vojny na Slovensku (2008) sa v poslednom čase spolupodieľala na edícii prameňov k prvej svetovej vojne (2012), je spoluautorkou a editorkou publikácií Na ceste k modernej žene. Kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku (2011), Medzi provinciou a metropolou: Obraz Bratislavy v 19. a 20. storočí (2012). Spolu s T. Lengyelovou editovala číslo časopisu Forum Historiae na tému Premeny rodiny v dejinách Uhorska a Slovenska (1/2012). V rámci medzinárodného projektu o vzájomných slovensko-maďarských stereotypoch v dejinách (2011 – 2012) bola jeho garantkou za slovenskú stranu (za Historický ústav SAV) a je editorkou tohto čísla časopisu Forum Historiae.

 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)