Asset Publisher Asset Publisher

Návrat na úplnu stránku
« Späť

Ďurčo, Michal

Untitled Document

Mgr. Michal Ďurčo je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v odbore história. Od roku 2015 je interným doktorandom na Oddelení dejín vedy a techniky Historického ústavu SAV. Zaoberá sa dejinami dopravy, historickou geografiou, skúma úlohu dopravnej infraštruktúry vo vývoji regiónov so špecializáciou na cestnú sieť.