TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Dudváh, Blava a Holeška v Notíciách Nitrianskej stolice (historicko-geografický výskum a environmentálne dejiny)

Untitled Document
Peter Chrastina
Summary

Chrastina, Peter: Dudváh, Blava and Holeška in Notitia of the Nitra County (Historical and geographical research and environmental history)

Matthias Bel in his work Notitia Hungariae Novae historico-geographica offered a contemporary view of the condition, significance, response and specific features of the Hungarian counties within the Habsburg monarchy. The aim of the present study is a historical-geographical analysis and interpretation of Sections V., VI. and VII. of Paragraph V of the natural history work of Notitia of the Nitra County (1742) in which M. Bel described some water courses of the Váh River Basin: DVDVÁG (Upper Dudváh), BLAWA (Upper Blava) and HOLESCHKA (Holeška). The historical-geographical "probe" into the changing characteristics of these courses over time was realised through a critical commentary on the translation of the original (Latin written) text using literature, old maps, the results of field research and self-knowledge of the given area. The phenomena described by Bel in the above paragraphs naturally do not always correspond with today's level of knowledge. Nevertheless, information about the Upper Dudváh, Upper Blava and Holeška reflects not only the time specific view of specific courses of the examined territory. It also serves as evidence of Bel's methods and creativity.

Keywords

Matthias Bel, Notitia, Nitra County, water courses, Dudvág, Blawa, Holeschka

Bibliografická informácia

Peter Chrastina : Dudváh, Blava a Holeška v Notíciách Nitrianskej stolice (historicko-geografický výskum a environmentálne dejiny). In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., absolvoval štúdium histórie, geografie (1995) a archeológie (1997) na Vysokej škole pedagogickej, resp. Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ako člen Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií prednáša historickú geografiu a iné disciplíny. Zaoberá sa problematikou dlhodobých zmien krajiny (v rozmedzí pravek – súčasnosť vrátane prognózy/očakávaného vývoja), aplikáciou metód výskumu historickej geografie, krajinnej archeológie a kultúrnej geografie a transferom výsledkov základného výskumu do spoločenskej praxe (environmentálne plánovanie). V ostatnom decéniu sa venuje predovšetkým historickej geografii slovenských enkláv na Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), vývojom land use/land cover industriálnej krajiny, ako aj historicko-geografickému výskumu a environmentálnym dejinám diela Mateja Bela.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)