TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Dostupné bývanie ako ideologické rozhranie verejných a privátnych záujmov v plánovaní mesta

Untitled Document
Peter Szalay - Mária Topolčanská
Summary

Peter Szalay - Mária Topolčanská: Accessible housing as an ideological interface of public and private interests in city planning
Ideologies behind the modern phenomena of mass housing were many and it is crucial to read their impact on contemporary European cities in the frame of different historical circumstances that accompanied the modern project of socially accessible housing as developed almost simultaneously in both democratic and totalitarian societies in Europe during entire 20th century: the rise of the modern planning in the interwar period, its role within the post-war reconstruction of Europe under welfare states in the West and communist states in the East and the fall of the inherent utopia of the modern plan that lasted till early 1990s in the Central and Eastern Europe.
The case study of the Bratislava mass housing project Dlhé Diely- the last one ideologically determined,  planned and promoted as a key public interest by the communist state - offers an useful insight into the ideological complexity of the phenomena when its realization hit the edge of  the decay of the belief in planning large scale public housing projects as such and at a moment of total privatization of the social housing and liberation of urban planning standards and regulations that takes place in Bratislava till today. The consequences of these tendencies have immense impact on its actual urban quality.
Since 1990s the Western Europe was already preparing new ways of planning accessible housing projects informed of the mistakes and failed ambitions of modernity. The case of IJburg new Amsterdam housing and public development planned since 1990s and inhabited recently shows how state and municipal interests in providing accessible housing for large part of society – the issue completely abandoned in our post-communist era city planning – forms contemporary and complex urbanity in Europe today.

Keywords

Affordable Housing, Public Municipal Housing, Modern Mass Housing Project, Strategies of Town Planning

Bibliografická informácia

Peter Szalay - Mária Topolčanská : Dostupné bývanie ako ideologické rozhranie verejných a privátnych záujmov v plánovaní mesta. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Peter Szalay PhD., historik architektúry a výtvarného umenia, absolvoval katedru Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a doktorandské štúdium na Oddelení architektúry, Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, kde od  roku 2009 pôsobí ako vedecký pracovník. Venuje sa výskumu modernej architektúry medzivojnového a povojnového obdobia na Slovensku, predovšetkým problematike uchovania a sprostredkovania architektonického a urbanistického dedičstva skúmanej éry. Zároveň sa zaoberá aj kritikou súčasnej architektonickej tvorby. Je spoluautorom kolektívnej monografie Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century (Bratislava, 2013) a atlasu sídlisk Bratislavy Atlas of Bratislava Mass Housing 1955 - 1955 (Bratislava, 2011); je autorom štúdie Na prahu prekonania „socialistického" mesta. In Sociológia, 2013, roč. 45, č. 4, s. 428-432.


Untitled Document

M. arch. Ing. arch. Maria Topolčanská, PhD., je absolventkou škôl architektúry FA STU v Bratislave a ETSAB UPC v Barcelone, kde sa v rokoch 1999 -2002 začala venovať architektonickej praxi aj teórii. V súčasnosti na Ústave stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave skúma modernú a súčasnú architektúru. Na FA STU v Bratislave vedie medzinárodné semináre a workshopy zamerané na kontext súčasnej architektúry a urbánnej kultúry strednej a východnej Európy a experimentuje s formami vzdelávania v oblasti architektonickej tvorby a jej kritiky. Je spoluautorkou kolektívnej monografie Modern and/or Totalitarian in the Architecture of the 20th Century (Bratislava, 2013) a atlasu sídlisk Bratislavy Atlas of Bratislava Mass Housing 1955-1955 (Bratislava, 2011); je autorkou štúdie Identity Game – Actual Czech and Slovak Magazines as Travelogues. In Architectural Design, 2006, roč. 76, č. 5/6, s. 26-33.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/01 Ideológia v priestore a čase