TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Čudné veľkonočné derby. Náznaky korupcie vo futbale na Slovensku v medzivojnovom období

Untitled Document
Matej Hanula
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Matej Hanula: A Strange Easter Derby. Traces of Corruption in the Football League in Slovakia (1918 – 1938)

The author studies examples or rather just indications of possible corruption in football in Slovakia in the interwar period. As early as the beginning of the 20th century, the football was becoming a sport with the most massive spectator support. The enormous rivalry arose amongst the football clubs during various competitions and wins were sometimes to be achieved nearly at any price. Justified as well as unfounded accusations and evidence of backstage influences on football matches results by the means of corruption became quite early part and parcel of the football culture all around the Europe. The interwar Czechoslovakia as one of the most successful football countries of that times was therefore no exception. The author briefly describes the football domestification process and outlines the position that football gained in the social life in Slovakia. He gives several examples of corruption accusations in the football environment of the interwar Czechoslovakia. The biggest attention is paid to the case of alleged bribery of players in the Trnava football derby of 1934. Despite the fact that the match result stayed valid, some media brought information about bribery of the rival players by an official of one of the clubs. The author notes that even though bribery by the officials could not be proved, the pure atmosphere that was created around the case indicates that corruption practises such as backstage bargaining of matches' results were not quite unknown in the interwar Slovakia.

Bibliografická informácia

Matej Hanula : Čudné veľkonočné derby. Náznaky korupcie vo futbale na Slovensku v medzivojnovom období. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Matej Hanula, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami slovenského agrárneho politického hnutia v prvej polovici 20. storočia. Publikoval monografiu Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. (Bratislava, 2011). Je redaktorom časopisu História-revue. Z jeho bibliografie: Slovenskí agrárnici medzi zlučovacím zjazdom a parlamentnými voľbami v roku 1925. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 4, s. 633-658; Futbal na medzivojnovom Slovensku. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava et al. Od osmičky k osmičke: premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 185-198. ISBN 978-80-970060-4-4. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE