TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Charakter environmentálneho myslenia a opatrení v priemysle Slovenska 1918 - 1938 (Celkový stav a názorné príklady)

Untitled Document
Ľudovít Hallon
Summary

Hallon, Ľudovít: The Nature of Environmental Thinking and Measures in Slovak Industry from 1918 to1938 (General Condition and Illustrative Examples)

After the collapse of the Habsburg Monarchy, the economy of Slovakia was affected by structural changes in industry that led to the dissolution of dozens of key businesses. Structural changes mostly affected the metallurgy and metalworking industry in Eastern and Central Slovakia. Viable industries included the cellulose and paper industry, building material industry, brown coal mining, magnesite and asbestos mining, the power industry, electrical and technical, rubber or printing industries. The focus of industrial development was moved to the north-west of Slovakia, where construction and expansion of cellulose factories progressed, as well as paper factories, cement mills, and later even engineering, and mostly armament, factories. However, from the point of view of the protection of the environment and landscape, the economic development appears in a completely different light. Regions in East and Central Slovakia got rid of the environmental burden imposed by metallurgy, while North-western Slovakia paid for the economic development by means of the negative influence of the paper industry and cement mills. The impact was far-reaching - also in connection with a low degree of regard for the environment at all levels of life of the society. There was only one role more important than that: the one of trade inspectors who oversaw the work conditions in the enterprises. This study describes the general condition of environmental protection within industry and gives specific examples from various branches, mainly from cellulose and paper, as well as the building material industries.

Keywords

Slovakia, industry, environment, influences, measures, examples

Bibliografická informácia

Ľudovít Hallon : Charakter environmentálneho myslenia a opatrení v priemysle Slovenska 1918 - 1938 (Celkový stav a názorné príklady). In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. pracuje ako vedúci vedecký pracovník v Historickom ústave SAV, je vedúcim Oddelenia dejín vedy a techniky. Zaoberá sa dejinami hospodárstva a techniky na Slovensku a v strednej Európe v prvej polovici 20. storočia. Napísal monografie Industrializácia Slovenska 1918 – 1938. Rozvoj alebo úpadok? (Bratislava 1995), Firma Pittel a Brausewetter v dejinách Slovenska: priekopník betónového staviteľstva z Bratislavy. (Bratislava 2014), Slovensko v hospodárskom priestore Nemecka 1939 – 1945 (Bratislava 2015) a je spoluautorom monografií Chronológia dejín vied a techniky na Slovensku (Bratislava 2006, spoluautori Anna Falisová, Tibor Morovics) a Tatra banka v zrkadle dejín (Bratislava 2007, spoluautor Roman Holec), Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (Bratislava 2011, spoluautor Miroslav Londák), Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-1948 (Bratislava 2011, spoluautorom je Miroslav Sabol a Anna Falisová), Kauza Karvaš (Bratislava 2014, spoluautorom je Michal Schvarc). Je autorom mnohých kapitol v monografiách a vedeckých štúdií doma a v zahraničí.


KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI KNIHY AUTORA V E-KNIŽNICI