TÉMA TÉMA

Untitled Document

Etnické stereotypy sú často nástrojom politickej manipulácie a prostriedkom eskalácie etnického napätia. Predstavujú schematické obrazy nielen o iných etnikách a národoch, ale aj o príslušníkoch toho vlastného. Pomocou nich možno účinne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárať pocit spolunáležitosti skupiny, a to aj vďaka emóciám, ktoré dokážu vyvolať. Karikatúra z roku 1882 napríklad dehonestujúcim spôsobom zobrazuje národnosti bývalého Uhorska, ktoré na výzvu uhorskej vlasti – matky ponúkajúcej objatie, odmietavo šomrú: „My nejdeme!" Príliš však nešetrí ani maďarského Kóbiho, držiaceho sa mamky za sukňu. Pripomína tiež komplikovanú situáciu židovského obyvateľstva v Uhorsku – figúrka vpravo zobrazuje predsedu antisemitskej strany G. Istóczyho, ktorý volá, aby matka neprijala „toho jordánskeho pankharta". Historický výskum vzájomných etnických (a iných) stereotypov odhaľuje ich nereálnosť, ale aj funkcie, ktoré plnia, a význam, aký zohrávajú v období nacionalizmu. Veríme, že aj toto číslo Forum Historiae prispeje nielen k ich lepšiemu pochopeniu, ale aj prekonávaniu.

Forum Historiae 2/2012: Etnické stereotypy v historickom výskume
Zostavovatelia: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD. - Dr. Csukovits Enikő, PhD.
Preklady do angličtiny: Bc. Katarína Hudáčková
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Csukovits Enikő PhD., Demmel József, PhD., Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., Mag. Goda Károly, PhD., Doc. PhDr. Martin Hetényi, PhD., PhDr. Eva Kowalská, CSc., Mgr. Jakub Machek, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD., PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., PhD., doc. Simon Attila, PhD., Mgr. Miloslav Szabó, PhD., Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD., Mgr. Peter Šoltés, PhD.
 
Forum Historiae 2/2012 "Etnické stereotypy v historickom výskume" vzniklo v rámci projektu Historického ústavu SAV VEGA č. 2/0044/11 Slovensko v druhej polovici 19. storočia.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2012

OBSAH OBSAH

« Späť

Češi jako "předvoj lidstva". Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie

Untitled Document
Jakub Machek
Summary

Jakub Machek: Czechs as a "Vanguard of Humankind": A Utopian Vision of the Czech Nation and its Neighbours in the Ideal Worlds of Interwar Czech Fiction

This article deals with stereotypes of Czech nation and its neighbours as they were utilised by interwar Czech utopists. As they tried to persuade theirs readers they have to follow the commonsensical beliefs and values of their potential readers. Czech nation was their primary concern as well as its relationship with other nations – the future of the nation was more important than the proposed social organisation. Presented ethnic stereotypes were remarkably consistent with the authors offering socialist, capitalist or alternative future development. In the interwar Czech utopian production can be observed a complex of a small nation uncertain its future existence, as well as other collective patterns, that the attitude to other nations was based on them.

Bibliografická informácia

Jakub Machek : Češi jako "předvoj lidstva". Představy o českém národě a jeho sousedech v ideálních světech meziválečné české utopické beletrie. In Forum Historiae, 2012, roč. 6, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Jakub Machek, PhD. je absolventom sociálnych dejín na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pôsobí v Ústave českej literatúry a literárnej vedy tejto fakulty. Zaoberá sa predovšetkým českou populárnou kultúrou, od senzačnej tlače, ktorá stála pri jej zrode koncom 19. storočia, cez mezivojnovú utopickú beletriu a normalizačné seriály, až po súčasnú internetovú xenofóbiu. Je členom Centra pro studium populární kultury (CSPK).
 

Kontakt

jakub.m@post.cz