TÉMA TÉMA

Untitled Document

V priebehu dlhého 19. storočia prešli mestá výraznými zmenami v oblasti urbanistického vývoja, budovania technickej infraštruktúry a zvyšovania kvality bývania. Tento vývoj akceleroval na prelome 19. a 20. storočia a v prípade miest na dnešnom území Slovenska najmä po vzniku Československa (1918). Dôraz sa kládol na skvalitnenie života v meste nielen v oblasti technickej a dopravnej infraštruktúry, modernej výstavby a architektúry, verejnej hygieny a zdravotníctva, ale aj kultúry bývania, trávenia voľného času a vzťahu k okolitej prírode. Celkovo proces modernizácie miest nebol ani rovnomerný, ani plynulý. Podpísali sa na ňom časté zmeny politických režimov, pričom výrazná zmena urbanisticko-kultúrnych vzorov nastala po roku 1918. Autori tohto čísla Forum Historiae charakterizujú premeny „mesta na Slovensku" na príkladoch vybraných lokalít – najmä Prešporka/Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny.

Forum Historiae 2/2016:

Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste
v 19. a 20. storočí

Zostavovatelia: Gabriela Dudeková - Michal Bada
Preklady do angličtiny: Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.)
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová a Gabriela Dudeková
Obrázok na titulnej strane: Bytový dom Avion v Bratislave, postavený v rokoch 1930-31 (výrez). Zdroj: Archív Oddelenia architektúry, Ústav stavebníctva a architektúry SAV, Bratislava.
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Bielik, Martin Čičo, Katarína Haberlandová, Peter Kovaľ, Zuzana Labudová, Henrieta Moravčíková, Katarína Pekařová, Michael Rykl, Zuzana Varechová
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2016

OBSAH OBSAH

« Späť

Bývanie v mestskom dome Košíc v druhej polovici 19. storočia: medzi pohodlím a reprezentáciou

Untitled Document
Zuzana Labudová
Summary

LABUDOVÁ, Zuzana: Housing in Košice Urban House in the Second Half of the 19th Century: Between Comfort and Representation

Similar to other cities that had removed the limitations of the city wall system, there was a development of urban life in the second half of the 19th century in Košice. The middle and upper-middle burgess classes inhabited multiflat houses that were developed with a rational organisation and were functionally divided into presentation and service rooms. The representative features concentrated mainly on the facades and main staircases, copying features from palace structures in a moderate mode of neo-renaissance and neo-baroque styles in a way that we are able to see in the newly built houses on Rooseveltova Street in Košice. According to recent research, the construction of the vast majority of these houses in the 1880s and 1890s was managed by the local builder and architect Michal Répászky. He was the author of the completion and reconstruction of the great house in Hlavná Street where the world-famous writer Sándor Márai later lived.
Márai wrote a dynamic description of the everyday life and rituals of life in the burgess flat of the upper-middle class in his work Confessions of a Bourgeois. The direct confrontation of Répászky's newly identified projects in this house from 1896 along with Márai's description has confirmed and added details to his artistic expression. At that time, the house was modern, yet deeply rooted in the 19th century – serving the traditional and largely conservative values of bourgeois life – and according to Márai's description, it can be said objectively that the construction history of the house overlaps with Márai's personal history.

Keywords

housing; urban house; Košice, historicist architecture; turn of 19th and 20th centuries; Sándor Márai

Bibliografická informácia

Zuzana Labudová : Bývanie v mestskom dome Košíc v druhej polovici 19. storočia: medzi pohodlím a reprezentáciou. In Forum Historiae, 2016, roč. 10, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Zuzana Labudová, PhD., historička umenia a architektúry, absolvovala katedru Vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. Pôsobí na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa výskumu problematiky architektúry 19. storočia, moderny a funkcionalizmu, dejinám dizajnu, ale aj súčasnému umeniu a dizajnu. Napísala viacero štúdií a článkov publikovaných v odbornej literatúre a publikáciách: K dejinám dizajnu na Slovensku (ed. Zdeno Kolesár – Adriena Pekárová, 2013), Mníchovská akadémia a Slovensko (ed. Dana Bořutová – Katarína Beňová, 2010), Osobnosti a súvislosti dejín umenia 19. storočia na Slovensku (ed. Dana Bořutová – Katarína Beňová, 2007), Slávne vily Slovenska (ed. Matúš Dulla, 2010), Domáce a európske súvislosti biedermaiera (ed. Katarína Beňová, 2015) a ďalšie. Publikovala v odborných časopisoch ARS, ARCH, Pamiatky a múzeá, Designum, Architektúra & Urbanizmus.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2016/02: Kvalita života, bývania a urbanizmu v meste v 19. a 20. storočí