TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historiografia sa vo všeobecnosti pomerne málo venuje priestoru, v ktorom sa udalosti odohrávali. Je zrejmé, že interakcie medzi politickými, hospodárskymi či sociálnymi javmi a životným prostredím, tvoria faktor, ktorý neraz viac ako čokoľvek iné ovplyvnil život človeka. Tomuto aspektu dejín sa v zahraničí už niekoľko desaťročí venuje systematická vedecká pozornosť v rámci odboru environmentálnych dejín. Hoci tento odbor nateraz nemá na Slovensku potrebné inštitucionálne a organizačné zázemie, environmentálne zameraný historický výskum sa realizuje aj u nás. V tomto čísle Forum Historiae ponúkame desať štúdií, ktoré sa venujú vzťahu človeka k prírode, vplyvu industrializácie na životné prostredie, prírodným parkom ako ukážkam „ideálnej krajiny", budovaniu cestnej sieti a jej vplyvu na krajinu a ďalším témam.

Forum Historiae 1/2017: Krajina, príroda a životné prostredie v minulosti
Zostavovatelia: Karol Hollý - Pavel Hronček
Preklady a jazyková úprava anglického jazyka: John Martin Kehoe, Jela Kehoe; Silvia Holéczyová a Jana Tomková (Your Choice - jazykové služby, s.r.o.); Petra Hollá
Jazyková korektúra: Katarína Prekopová
Obrázok na titulnej strane: William Wyld, Manchester from Kersal Moor (1852, výrez). Zdroj: royalcollection.org.uk
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Iveta Bohálová, Ján Botík, Michal Ďurčo, Ľudovít Hallon, Karol Hollý, Pavel Hronček, Mikuláš Huba, Peter Chrastina, Pavol Jakubec, Peter Jančura, Viktor Pál, Markéta Šantrůčková, Martin Turóci, Peter Urban
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2017

OBSAH OBSAH

« Späť

Budování ideální krajiny v přírodně krajinářském parku a její následné přeměny na příkladu parku v Zahrádkách u České Lípy

Untitled Document
Markéta Šantrůčková
Summary

Šantrůčková, Markéta: Building the Ideal Landscape in a Naturally Landscaped Park and its Subsequent Transformation, According to the Example of the Park at Zahrádky u České Lípy

Landscape parks are an important part of cultural heritage and create characteristic features of a cultural landscape. The paper is divided to two parts. First, the ideal landscape park is presented as it was created in the works of theorists, philosophers, and gardeners in the 18th and 19th centuries. The ideal landscape park should be intentionally irregular and it should communicate with the surrounding landscape. The landscape parks were furnished with several follies and both domestic and introduced plants were cultivated.
The second part is focused on the model area, the park at Zahrádky near Česká Lípa in Northern Bohemia. The park at Zahrádky is an example of a typical Bohemian landscape park founded at the beginning of the 19th century in place of the previous Baroque garden created by the Kounic family. In the first half of the 19th century, the park was furnished with several small buildings, orangeries and pavilions. New alleys and a pond with an island were created. During the second half of the 19th century, landscape design activities spread to the surrounding landscape. On the other hand, the park itself was rebuilt more generously and wide open meadows and groves were the key stones of the composition of the park. Three main parts could be distinguished: the manor park, the old game park, and the yard.
The history and composition of the park at Zahrádky was studied using old prints and archive files mainly stored in the State Regional Archive at Litoměřice, the Česká Lípa Estate (Velkostatek Česká Lípa ) and the Kounic Family Archive (Rodinný archiv Kouniců) in Česká Lípa.

Keywords

naturally landscaped park, ideal form of a park, Zahrádky u České Lípy, Kounic knights

Bibliografická informácia

Markéta Šantrůčková : Budování ideální krajiny v přírodně krajinářském parku a její následné přeměny na příkladu parku v Zahrádkách u České Lípy. In Forum Historiae, 2017, roč. 11, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. vystudovala mezifakultně geografii (Přírodovědecká fakulta) a historii (Filozofická fakulta) na Univerzitě Karlově v Praze. V rámci disertační práce na Přírodovědecké fakultě UK se zaměřila na historické zahrady a parky. V současnosti pracuje ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., v Průhonicích u Prahy a specializuje se na výzkum památek zahradního umění a historické kulturní krajiny. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)