TÉMA TÉMA

Untitled Document

Tzv. „akademické" Dejiny Slovenska, ktorých prvý diel vyšiel roku 1986, venujú šľachte len niekoľko strán. Tie sa obmedzili len na najstrohejšie údaje a nesú zreteľnú pečať triedneho hľadiska chápania dejín, výrazne skresľujúceho skutočnosť. Tento stručný, ba možno povedať až povrchný obraz, ktorý plne akceptuje dobové ideologické požiadavky, však nevznikol ako výsledok riadneho a systematického výskumu. Zjednodušene možno povedať, že v tej dobe nebolo „moderné" – alebo „módne?" – zaoberať sa šľachtou, tak sa prebrali jednak zahraničné (najmä ideologické) vzory, alebo sčasti aj pozitivistické, sčasti aj romantické názory starších autorov, z ktorých sa filtrovali poznatky, zapadajúce do určeného obrazu. Od 90. rokov 20. storočia sa situácia výrazne zmenila. Medzi témy, ktoré sa dostali do pozornosti bádateľov, sa dostala aj problematika šľachty. Začali sa skúmať nielen otázky ich pôvodu, ale aj postavenia v dobovej spoločnosti, difereciácie, ich úlohy a vzťahy, dokonca sa pozornosť začala venovať aj otázkam každodenného života. Najnovším výsledkom výskumu šľachtického obyvateľstva a ich života v stredoveku a ranom novoveku je venované aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 2/2010: Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku
Zostavovatelia: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD.
Preklady do slovenčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. Diana Duchoňová, PhD.
Obrázok na titulnej strane: Uhorské šľachtické ženy zo Sedmohradska
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Dr. Péter Dominkovits, Mgr. Diana Duchoňová, PhD., PhDr. Daniela Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., Mgr. Anna Fundárková, PhD., M.A., PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc., Dr. Tibor Neumann PhD., Dr. Géza Pálffy, DSc., Dr. János J. Varga, DSc., akademik prof. dr. Attila Zsoldos, DSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

ČLÁNKY ČLÁNKY

« Späť

Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí

Untitled Document
Géza Pálffy
Summary

Géza Pálffy: Barons and Magnates in the Kingdom of Hungary in the 16th Century

After the battle of Mohács, political elite of the Hungarian kingdom was apart from the prelates formed predominantly by aristocracy. They were represented by about fifty families who in the middle of the century owned 45-50 % of the country's land. Their members would hold the highest administrative and military offices, occupy prominent positions at the Diet, become leaders of the Estates Confederated against the Habsburgs, controll majority of the comes posts in the counties and with the help of their familiares practically govern the whole regions. This is a demonstration that domestic politics was ruled by a relatively small group of aristocrats and prelates.
It is no surprise, that ascent into secular aristocracy of the kingdom became the aspiration and the aim of the many noble family. At that time, there were two ways how to achieve it. First was the traditional method, often practiced from the medieval times - becoming a holder of some of the highest offices in the public administration and the Royal Households and join the "real barons" of the Hungarian kingdom (veri barones regni). These included from the middle of the century the following officials and dignitaries: palatine, iudex curiae regiae, Ban of Dalmatia and Slavonia, tavernicus, comes of the Pressburg county and officials of the Hungarian royal court. The other way was acquisition of the baronial title, the practice started by the Jagellonian kings as early as the beginning of the 16th century, though more frequently the title was awarded only from the 40´s of the 16th century.
The paper gives an overview of about fifty donations of baronial title, awarded from the middle of the 30´s of the 16th century until 1608. Author attempted to classify several groups of careers that could lead to a baronage donation, such as service in the military or in the royal court, influential family relationship, including the father's merits or an intellectual sphere. Last, statistical evaluation of new barons' careers is given.

Keywords

Kingdom of Hungary, early modern period, aristocracy, elites, barons, magnates

Bibliografická informácia

Géza Pálffy : Baróni a magnáti v Uhorskom kráľovstve v 16. storočí. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Géza Pálffy, DSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom oddelenia novoveku na Historickom ústave Maďarskej akadémie vied v Budapešti. Oblasťou jeho vedeckého záujmu je predovšetkým obdobie 16. storočia, najmä politické a vojenské dejiny. Patrí k najproduktívnejším autorom so širokou publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Je autorom nespočetných vedeckých štúdií a takmer dvoch desiatok monografií (A három részre szakadt ország 1526-1606. Budapest, 2009, 112 s.; Romlás és megújulás 1606–1703. Budapest, 2009, 112 s.; The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century.  Boulder, Colorado: Social Science Monographs–Wayne, New Jersey: Center for Hungarian Studies and Publications, Inc.–New York: 2009. 410+18 s.; Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526-1711). Samobor, 2010, 295 s.; A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Budapest, 2010, 564 s.

 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2010/02 Uhorská šľachta v stredoveku a novoveku