TÉMA TÉMA

Untitled Document

Pojem „ideológia" je obeťou vlastnej popularity. Po vyše dvoch storočiach prítomnosti v diskurze sa jeho obsah i hranice zahmlili. Má množstvo odborných definícií a ešte viac využití v bežnom jazyku. Napriek tomu zastáva zmysluplné miesto v základnej výbave vedy – ako konceptuálny nástroj i ako predmet bádania. Na ideológiu má význam sa pýtať a hľadať ju v rôznych oblastiach poznania i konania. Hoci sa rada maskuje a skrýva, dá sa identifikovať ako vplyvná súčasť rôznych diskurzov – nielen vo sfére politiky, ale i vo vede, umení, urbanizme či cestovnom ruchu. V historickej perspektíve sa o to pokúša aj toto číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2014: Ideológia v priestore a čase
Zostavovatelia: Juraj Benko - László Vörös
Preklady do angličtiny: Zuzana Orsághová
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Juraj Benko, Grigorij P. Meľnikov, Jan Randák, Peter Szalay, Pavel Šuška, Mária Topolčanská, Eugen Zeleňák, László Vörös, Aleš Vrbata
 
Forum Historiae 1/2014 "Ideológia v priestore a čase" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV 0628-11 Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Antimoderní revoluce: konzervativní či fašistická?

Untitled Document
Aleš Vrbata
Summary

Aleš Vrbata: Anti-modern Revolution: A Conservative or Fascist?

The paper deals with early 20th-century phenomenon of European conservatism and fascism as vague and frequently overlapping categories with very strong cultural and local colouring. Aiming at clarification of vague and hardly distinguishable concepts and ideas resulting from so-called nazi-fascist Zeitgeist, the author assumes radically pluralist perspective where fascism and conservatism are viewed as elastic and mutually overlapping categories depending on local "tradition-modernity" relation. It is presumed that deeper contextualization can lead to radically pluralist rather than essentialist understanding of both concepts. The paper assumes perspective of so-called limited comparison and identifies Iberian and French cases as closely related because of their common element of conservatism and traditionalism.  Whereas Franquist and Salazarist regimes are conceived as essentially conservative (former using hybrid rhetoric of "catholic fascism", latter eliminating philo-fascist right compeletely and maintaining conservative rhetorics), the French one constitutes unique case of coexistence of both rights. The pluralistic perspective is further sharpened when the author refers to the three recent and very different concepts of fascism (Sternhell, Taguieff, Griffin). Whereas Sternhell's concept of "illuminisme – anti-illuminisme" does not allow any clear differentiation between fascism and conservatism, Taguieff's interpretation views both as an extension of older 19th-century counter-revolutionary right and its fight against ubiquitous "decadence" and Griffin interprets fascism as a further expression of artistic modernism and its vision of "end of times".

Keywords

Conservatism, Fascism, Modernity, Sternhell, Taguieff, Griffin

Bibliografická informácia

Aleš Vrbata : Antimoderní revoluce: konzervativní či fašistická?. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Aleš Vrbata, Ph.D. (1971) vyštudoval filozofiu a históriu/iberoamerikanistiku (FF MU Brno 1998, FF UK Praha 2010) a od roku 2011 žije v Brazílii. Tu pôsobí v Núcleo de Estudos Canadenses (Centrum kanadských štúdií) na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana) a na FUFS (Faculdades Unidas de Feira de Santana) v štáte Bahia. Venuje sa jednak fenoménu konzervativizmu, resp. fašizmu, popr. akultu-rácii maurrasovskejj ideológie mimo Francúzska a Európy, jednak demýtifikácii západného racionalizmu v súčasnom post-jungovskom myslení (J. Hillman, D. Tacey, W. Giegerich, R. López-Pedraza aj.) či konceptu „kultúrneho nevedomia" (J. Henderson, M. Vannoy Adams). Publikuje doma i v cudzině („Beyond the Myth of 'Self-Domination'", Human Affairs 2014; „Latinité and Aliança Peninsular: Mediterranean Thought in Search of Renewal", Studia Historica Nitriensia 2013; „Fascism in Portugal ? Action française, Integralismo Lusitano and Salazarism", Studia Historica Nitriensia 2012; „Jackson and Plínio: Spiritual Basis of Integra-list State in Brazil", Dvacáté století 2011; „Image and Imagery in Imaginal Psychology: Mental Image and Theory of Science", Ideação 2014; „Dois movimentos integralistas em Portugal e no Brasil", Iberoamericana Pragensia, 2007 a i.).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2014/01 Ideológia v priestore a čase