TÉMA TÉMA

Untitled Document

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

Forum Historiae 2/2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu
Zostavovatelia: Bohumila Ferenčuhová – Michal Kšiňan. V spolupráci s Antoinom Marèsom a Milenou Lenderovou
jazyková úprava: Katarína Kubáňová
PREKLADY A KOREKTÚRA ANGLICKÉHO JAZYKA: Silvia Holéczyová, Your Choice - jazykové služby, s.r.o.
KOREKTÚRA ČESKÉHO JAZYKA: Barbora Machková
PREKLADY Z FRANCÚZSKEHO JAZYKA: Silvia Ruppeldtová, Kornélia Ševčíková
obrázok na titulnej strane: Ľudia v parížskych uliciach oslavujú koniec vojny, 11.11.1918
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Stéphane Audoin-Rouzeau, Bohumila Ferenčuhová, Robert Frank, Gusztáv Kecskés D., Dušan Kováč, Michal Kšiňan, Milena Lenderová, Antoine Marès, Katarína Mešková Hradská, Marek Mikołajczyk, Marie-Pierre Rey
 
Forum Historiae 2/2018 „Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu" bolo podporované z projektu VEGA 2/0135/15 Víťazstvo a pád Tretej republiky. Malá dohoda medzi Francúzskom a Talianskom 1914 – 1940, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich vzájomná reflexia v historickom procese a Francúzskym inštitútom na Slovensku (Institut français de Slovaquie).
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2018

OBSAH OBSAH

« Späť

Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 - 1947: Banditi alebo hrdinovia?

Untitled Document
Marek Mikołajczyk
Summary

MIKOŁAJCZYK, Marek: Anti-Communist Resistance in Poland from 1944 – 1947: Bandits or Heroes?

The purpose of the article is to present the fate of the so-called "indomitable" soldiers [żołnierze wyklęci] and their myth, cultivated from 1989 onwards. In 1945, these soldiers, refusing to accept new orders in a country led by communists supported by the USSR, decided to continue the fight. At the end of the war there were 120,000-180,000 of them out of which 13,000-17,000 fought in partisan units. Two years later, there were only about 2,000 of them left. They represented different social groups and attitudes. Among them there were former soldiers of the Home Army [Armia Krajowa], but also people who were associated with the extremely nationalistic organization, the National Armed Forces [Narodowe Siły Zbrojne]. In the time of the Polish People's Republic, they were all considered as bandits and fascists. After 1989, when interest in the anti-communist armed underground was revived, the myth of unrelenting soldiers, soldiers who had been cursed, doomed, was born. The "Indomitable" Soldiers National Remembrance Day [Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych] was established in 2011. However, the assessment of "indomitable" is far from unambiguous. There were patriots, righteous people among them whose fate was often tragic. But there were also those who were ready to cooperate with the Germans or who were responsible for the deaths of innocent people.

Keywords

"indomitable" soldiers, Armia Krajowa, Poland, World War II, post-war society, anti-communism

Bibliografická informácia

Marek Mikołajczyk : Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 - 1947: Banditi alebo hrdinovia?. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Marek Mikołajczyk
Instytut Historii UAM
ul. Umultowska 89d
61 614 Poznań