TÉMA TÉMA

Untitled Document

"Dlhé" 19. storočie sa z hľadiska vývoja religiozity, vzťahu štátu a cirkví ako aj vzájomných relácií jednotlivých náboženských spoločenstiev hodnotí v histórii veľmi protichodne. Bolo to najcirkevnejšie storočie alebo sa Francúzskou revolúciou začal nezastaviteľný proces ústupu náboženstva zo „scény" dejín?  Môžeme súhlasiť s názormi, že 19. storočie prinieslo v Európe nástup druhej konfesionalizácie? Vytláčanie náboženstva z verejného priestoru a komplikovanie ich vzťahu zo štátom viedlo cirkevné elity k výraznejšej aktivite, k inovácii pastoračných foriem, využívaniu nových médií a vcelku úspešnému obnoveniu cirkevnej disciplíny. Na druhej strane však po celé „storočie dlhšie ako sto rokov" dochádzalo pri formovaní kolektívnej ale i osobnej identity k relativizácii konfesionálného princípu v prospech etnického resp. občiansko-štátneho.

Forum Historiae 1/2015: Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí
Zostavovatelia: Peter Šoltés - Michal Kšiňan
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Michal Kšiňan, Ingrid Kušniráková, Erika Maliniaková, László Matus, Peter Olexák, Peter Šoltés, Jakub Štofaník
 
Forum Historiae 1/2015 "Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí" bolo podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0119-11 (Slovensko v 19. storočí)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

OBSAH OBSAH

« Späť

Aktivity nižšieho katolíckeho kléru zamerané na demokratizáciu a modernizáciu cirkvi v čase vzniku Československej republiky

Untitled Document
Peter Olexák
Summary

Peter Olexák: The Activities of Lower Catholic Clergy Aimed at the Democratisation and Modernisation of the Church in the Time of the Czechoslovak Republic
The essay deals with an inquiry that was initiated by the Czech priest Bohuslav Zahradník-Brodský (1862 – 1939). This inquiry can be considered as an attempt to democratise the church in Czechoslovakia. Its character itself was a remarkable outflow of democracy put into action. Zahradník-Brodský's initiative followed the very ideas of Catholic Modernism that had been unexpectedly suppressed by the encyclical Pascendi Dominici of 1907. After a longer period of reticence, the reformative flow began to surface in a morphed shape. The most strident manifestation can be allotted to Zahradník-Brodský who was a member of a radical splinter group. The intention of his inquiry was to find out the priests' opinions on reforms within the church. His postulations highlighted the idea of an egalitarian system of material provision for the clergy and the inclusion of laymen into the administration of the church, as well as the election of bishops and the abolition of celibacy, monasteries and clerical apparel. The inquiry showed that his postulations had been supported by a huge part of the clergy. Reformation movements existed in the Czech region as well as in Slovakia. One of the representatives of the radical wing in Slovakia was Ferdinand Juriga (1874 – 1950) who was also an elected member of the parliament and who forged out of the clerical demands and postulations a political cause. After a failed meeting of the clergy in Žilina he laid them down in a political memorandum which he then forwarded to the Ministry for the Administration of Slovakia. This must be considered to a very high degree as a spontaneous reaction to the current situation, which especially has to be analysed within the context of an overall social upheaval. It needs to be stated that the Slovak radicals remained a small group in an ever-widening state of dissolution. In the Czech region the group of priests that refused to abandon their emancipatory activities decided to put their reformation program into action without respect for the position of the Holy See and the ecclesiastical hierarchy at home. This fact can probably be judged as a symbolic vanishing point of a timeline that starts within Catholic Modernism. It, however, had not been the goal, as defined by the realisation of an ideal, for which the majority of the reform minded clergy had set out.

Keywords

Catholic clergy, secularization of the clergy, Bohumil Zahradník-Brodský, Ferdinand Juriga, Catholic Clergy Union, Clergy council

Bibliografická informácia

Peter Olexák : Aktivity nižšieho katolíckeho kléru zamerané na demokratizáciu a modernizáciu cirkvi v čase vzniku Československej republiky. In Forum Historiae, 2015, roč. 9, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

HEDr. Peter Olexák, PhD. vyštudoval teológiu na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval postgraduálne štúdium cirkevných dejín na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, je absolventom Vatikánskej školy archivistiky, paleografie a diplomatiky, prednáša cirkevné dejiny na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je autorom monografií L´Inquisizione romana e gli Ebrei nell´età del grande disciplinamento (1542 – 1648) (2007) a Neskorá antika a ranné kresťanstvo (2010)


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)